— Det vil være mulig med anleggsstart så tidlig som i 2004 på sognesiden av de to fjellovergangene E 16 Filefjell og Rv 52 Hemsedalsfjellet, sier samferdselsminister Torild Skogsholm til Bergens Tidende.

Det er den svingete og svært smale E 16 fra Borlaug og vestover til Voldum som statsråden nå vil drysse penger over. Denne strekningen av E 16 er også tilførselsvei til Rv 52/Ev 7 fra Borlaug i Lærdal til Hønefoss.

— Det gjennomføres nå omlegging av E 16 litt lenger vest i Lærdalsdalen. Da vil det være naturlig å fortsette med ombyggingen av E 16 videre østover helt frem til krysset E 16/Rv 52 ved Borlaug, sier Skogsholm.

Mest stabil

Det er blant annet den nye stamveistatus til strekningen Rv 52 Borlaug - Gol/Rv 7 Gol-Hønefoss som nå vil tilføres raskere penger til veiutbyggingen på sognesiden av Filefjell og Hemsedalsfjellet.

— Departementet vil ta initiativ til å igangsette nødvendig planarbeid på sognesiden av de to fjellovergangene, sier statsråd Skogsholm.

Hun peker på at E 16 Filefjell er den mest stabile vinterovergangen mellom øst og vest og at Rv 52 over Hemsedalsfjellet er den kjappeste ruten østover fra Vestlandet.

— Gjennomgående ruter av stor betydning for transporter mellom landsdeler er kriterier for valg av stamveier. Det er bakgrunnen for at Rv 52/Rv 7 mellom Borlaug i Lærdal og Hønefoss nå får stamveistatus, sier Skogsholm.

Åpnes 2003/2004

De to tunnelene i Lærdalsdalen som nå er under arbeid mellom Sæltun og Kyrkjevoll (se kart) åpnes somrene 2003 og 2004. De vil korte inn E 16 gjennom Lærdal med cirka fem kilometer.

Strekningen videre østover fra Voldum til Borlaug, som nå altså kan få de første pengene alt på 2004-budsjettet, er 8,5 kilometer. Også her blir det en tunnel, og ombyggingen vil føre til ytterligere innkorting av E 16 gjennom Lærdalsdalføret med to kilometer. Kostnaden med full omlegging av denne strekningen av E 16 mellom Bergen og Østlandet er foreløpig beregnet til 210 millioner kroner.