— Høyre fikk flertall for en forsøksordning i begge bydeler i komité for kultur, idrett og oppvekst, men har ikke flertall i Bystyret. Hva går KrF inn for?

— Både KrFs gruppeleder Trygve Birkeland og jeg er svært skeptiske. Saken fremmes på et ubekvemt tidspunkt. Bydelenes arbeidsmåte har ennå ikke fått feste seg. Skal vi kaste inn enda et element nå? undres ordfører Kristian Helland, KrF. Hva partiet vil gå inn for vet han ikke, fordi saken ennå ikke er behandlet i gruppen. Mye tyder på at partiet kun vil støtte forsøk i Bergenhus.

Helland håper at de som ivrer for egne styrer for skolene har rett i at det vil øke foreldrenes engasjement. Selv mener han det særlig er innen hjemmets fire vegger engasjementet må styrkes. Alt i dag er det vanskelig å få folk til å ta verv i skolenes råd. Han tror det også vil være tilfelle om skolene får egne styrer.

— Utgifter til opplæring og prosjektledelse for styret kommer hvert år på 60.000-100.000 kroner for hver skole årlig. Har Bergen en mill. kr. ekstra til dette?

— I utgangspunktet har vi ikke det, og det vil ikke være enkelt å finne penger. Men blir det vedtatt, må vi rokere budsjettet, sier Helland. Han venter seg spennende debatt i bystyret der ulike politiske ideologier vil komme klarere til syne.

— Komité for kultur, idrett og oppvekst mener den burde fremmet innstilling i saken, ikke fullmaktskomiteen. Hvordan vurderer du det?

— Vi skjønner godt kritikken. Årsaken er at forslaget kan rokke ved bydelenes mandat og ansvarsområde, opplyser ordfører Kristian Helland. Fullmaktskomiteen har nøyd seg med å drøfte saken og sendt den videre til bystyret.

— Skolene er skeptiske til et system med egne styrer, opplyser Grethe Ingebretsen, leder for seksjon for skoleledere i Utdanningsforbundet Bergen. Hun advarer mot at et nivå under politikerne skal fatte beslutninger som er viktig for brukerne.