Det er noe bakgrunnen for at helsedepartementet i fjor bestemte at helseforetakene fra 1. juni skal overta all finansiering av de svært effektive medisinene.

Dette er departementets begrunnelse for omleggingen:

n Forskjell i finansieringsordning for disse legemidlene påvirker sykehuslegens valg av legemiddel. Sykehuset kan lett velger de legemidlene som betales av Rikstrygdeverket.

n Ved at sykehusene og Rikstrygdeverket betaler for ulike typer TNF-hemmere, er det vanskelig å etablere reell priskonkurranse mellom legemidlene.

n Den dyre behandlingen stiller store krav til riktig prioritering. Finansieringsordningen som er etablert, bidrar ikke nødvendigvis til riktig prioritering fordi store deler av kostnadene dekkes av Rikstrygdeverket.

n Tall fra reseptregisteret tyder på at det er geografiske forskjeller i bruk. Departementet tror nasjonale retningslinjer sikrer større geografisk likhet i bruk.

n Forslaget om å overføre finansieringsansvaret for alle TNF-hemmerne til de regionale helseforetakene tilsvarer i hovedsak finansieringsordningen i Danmark og Sverige.