Miljøvernforbundet holder på med en kampanje som de kaller «Levende Hav». Som et ledd i kampanjen ønsker de å få bukt med det de kaller den unødvendige bruken av det giftige kobberstoffet som en del oppdrettere fremdeles bruker. Forbundet sender nå ut et spørreskjema til 827 oppdrettere i Norge for å få vite omfanget av kobberbruken. Samtidig er dette en advarsel til bransjen om at de som bruker stoffet har et direkte ansvar for denne unødvendige forgiftningen av miljøet. Målsettingen for forbundet er at det innen ett til to år ikke lenger er oppdrettere som vil bruke kobber til å impregnere merdposene mot tilgroing.

Boikottaksjoner

I brevet til oppdretterne skriver Miljøvernforbundet at hver enkelt av dem har «muligheten til å starte arbeidet med å finne frem til det gunstigste alternativet både miljømessig og økonomisk, før vi begynner å arbeide med saken i form av boikott-aksjoner og lignende ting».

— Betyr dette at dere vil gå til aksjoner mot de oppdretterne som ikke slutter med å impregnere merdene sine med kobber?

— For å si det slik: De kan jo leve i undring, sier Kurt Oddekalv.

Vil stresse

— Dette er en viktig sak for Hordaland og Sogn og Fjordane fordi det er så mange oppdrettsanlegg i disse fylkene. Jeg synes det er ryddig av oss å sende ut denne advarselen med god tidsmargin.

Dermed får oppdretterne tid på seg til å tenke nytt og legge om. De som slutter med å forurense med kobber, skal få fred. Men vi vil stresse dem som ikke gjør det. Og vi vil stresse notbedriftene som slipper ut store mengder kobber i fjordene, sier han.

Oddekalv viser til at kobber er et tungmetall som er giftig for vannlevende organismer.

Oppdrettsfisk blir også påvirket i den grad at de får redusert vekst og problemer med reproduksjonsevnen. - Norge er forpliktet gjennom internasjonale avtaler. Dermed må vi sette strengere krav til bruk av kobber for å få opp-drettsnæringen. Det finnes i dag alternativer til kobberholdige antigro-midler. Flere undersøkelser viser at alternativene ikke påfører oppdretterne merkostnader, sier Kurt Oddekalv.

- Virkelighetsfjern

Styreleder Sveinung Sandvik i Vestnorsk Havbrukslag er forundret over utspillet fra Norges Miljøvernforbund.

— Problemstillingen til Miljøvernforbundet er virkelighetsfjern. Jeg lurer på om Oddekalv har glemt å følge med i timen eller om han har behov for et PR-utspill fordi det har vært stille omkring ham den senere tid, sier Sandvik.

— Det er et faktum at oppdrettsnæringen sammen med myndighetene har jobbet med kobber-utfordringen i mange år. Som et resultat av dette samarbeidet er vi i ferd med å løse problemet. Det er utarbeidet forskrifter med krav om å montere ren-seanlegg for å samle opp utslippet av kobberet som brukes til vaskingen av merdene. Dette utslippet vil dermed opphøre om få år. Mengdene av kobber som frigjøres fra merdene, er uhyre små, sier Sandvik.

Må rense i alle land

Også når det gjelder Oddekalvs påstander om at det finnes alternative måter å vaske merdene på, er Sandvik uenig:

— Sammen med myndighetene har oppdrettsnæringen arbeidet med å finne alternative metoder, men fullgode løsninger har ikke fungert ennå, sier Sandvik.

Han sier at den alvorligste kobberforurensingen skjer i skipsfarten.

– Norsk skipsfartsnæring og norske myndigheter samarbeider for å få etablert internasjonale tiltak og regler for å avgrense kobberforurensningen. På samme måte bør myndigheter og miljøvernorganisasjoner samarbeide med oss for å få til internasjonale tiltak for å begrense bruken av kobber i oppdrettsnæringen. Rammebetingelsene for næringen bør være mest mulig like i alle land, sier Sandvik.