Denne uken la Riksrevisjonen frem en rapport om den norske helsebistanden til det afrikanske landet Malawi. I rapporten blir det avdekket flere kritikkverdige forhold, blant annet skal norske bistandskroner ha kommet på avveie.

— Vi satte umiddelbart våre korrupsjonsjegere i Sentral kontrollenhet på saken. De har allerede oppklart to av de tre sakene om penger som det ikke kunne gjøres rede for, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås til BT.

- Tatt på alvor

Her er de tre forholdene som Riksrevisjonene avdekket:

  • En utbetaling på 1,3 mill. kroner som mangler underlagsdokumentasjon, og som angivelig ble overført til departementsråden i helsedepartementet.
  • Det er ikke gjort rede for ni millioner kroner i regnskapet til helsesektoren.
  • Manglende bilag for utgifter tilsvarende 2,5 millioner kroner til drivstoff ved helsedepartementets hovedkvarter.
  • All kritikk fra Riksrevisjon blir tatt på alvor. Derfor igangsatte vi umiddelbart undersøkelser, sier Heikki Eidsvoll Holmås.

Åpenhet

— Frykter du at saker som dette er en lissepasning til de som mener at bistanden ikke havner dit den skal?

— Nei, dette viser at vi har nulltoleranse for korrupsjon. Ingen norsk regjering har noen gang gjort mer for å avdekke misbruk av bistandsmidler. Vi praktiserer også full åpenhet om disse sakene. Og det var den rød-grønne regjeringen som fikk på plass Sentral kontrollenhet. Den er opprettet for å avdekke korrupsjon og annet mislighold, sier Eidsvoll Holmås.

SV-statsråden viser til nye tall fra Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet der det fremgår at Norge hittil har fått tilbakebetalt 58 millioner kroner fra samarbeidspartnere etter ulike former for korrupsjon.

Medisiner forsvinner

Tallene fra Sentral kontrollenhet inkluderer de 22 millioner kronene som Norge nylig fikk tilbakebetalt fra Uganda etter misbruk av norske bistandspenger. Kirkens Nødhjelp måtte i 2008 også tilbakebetale seks millioner kroner etter en korrupsjonssak i Sudan.

I kritikken av helsebistanden til Malawi viser Riksrevisjonen til det svakheter ved oppfølgingen og bruken av midlene til landet. Ifølge riksrevisor Jørgen Kosmo forsvinner medisiner i kjeden ut til pasienter ved sykehus og helsesentre. Dette skaper i sin tur mangel på viktige medisiner.

— Vi skal følge opp de innvendingene som Riksrevisjonen har presentert i undersøkelsen, sier utviklingsministeren.

- Positive effekter

Heikki Eidsvoll Holmås påpeker at helsebistanden til Malawi også har gitt positive resultater.

— Landet har oppnådd svært mye når det gjelder å redusere barnedødelighet og lekedekningen er kraftig forbedret. Mye går også i riktig retning, sier Eidsvoll Holmås.

Norge er blant de største giverne av helsebistand til Malawi og har utbetalt 940 mill. kroner i bilateral helsebistand i perioden 2004-2011, i tillegg til 400 mill. kroner i generell budsjettstøtte.

Regjeringen har i det nye avtaleverket med de store norske bistandsorganisasjonene pålagt disse å rapportere til Norad om hvilken politikk de fører for å bekjempe korrupsjon og opplyse om hvilke saker de har behandlet.