-Det er svært gledelig at regjeringen endelig valgte å innføre kontantstøtte for norske borgere i hele EØS/EU-området, sier president Aleksander Askeland i ANSA ( Norwegian Assosciation of Students Abroad) til Bergens Tidende.

Norske studenter i EØS-området har inntil nå vært diskriminert i ordningen med kontantstøtte, og dette har dermed vært et hinder for studentmobilitet ut av Norge.

— Det var ikke uventet at Regjeringen ga etter for presset i denne saken etter at ESA bad Norge om å vurdere sitt standpunkt, sier Askeland

Tilbakevirkende kraft

Det har de siste årene vært en stadig økende trend at også norske studenter med barn reiser ut for å studere i utlandet, og mange får barn under lengre studieopphold i andre land. Ifølge tall fra Lånekassen er det nærmere 500 utenlandsstudenter med barn.

-Det er samtidig gledelig at ordningen også blir innført med tilbakevirkende kraft slik at studenter i EØS-området med barn vil få kontantstøtten utbetalt på etterskudd. Det vil si at alle barn av norske studenter mellom ett og tre år som har bodd i EØS/EU-land siden 1998, vil få etterbetalt kontantstøtte.

-På sikt vil ANSA arbeide for at ordningen med kontantstøtte skal gjelde alle land, også utenfor EU-området, sier Askeland.