Fellesrådet vedtok for noen uker siden å innføre en avgift på 805 kroner for alle brudevielser og gravferdsseremonier i kirkene i egen menighet. Men nå setter Bispedømmerådet, der blant andre biskop Ole D. Hagesæther er med, foten ettertrykkelig ned for innføring av betalingstjenester i kirkene.

Kirkevergen i Bergen, Gunnar Wik, hevder at Bjørgvin bispedømmeråd med dette setter seg over kirkeloven. Konsekvensen kan bli at statskirkemenighetene i Bergen ikke får penger og stillinger til økt satsing på barne— og ungdomsarbeid, sier han.

Dekkes av kirkeskatten

— Det er et hevdvunnet og godt prinsipp at kirkemedlemmer ikke betaler for kirkelige tjenester. Kostnadene ved disse kirkelige handlingene skal dekkes av kirkeskatten, slås det fast i det enstemmige vedtaket i Bjørgvin bispedømmeråd.

Rådet mener at avgift på vielser og gravferder kan skape inntrykk av at dette er tjenester man kjøper. Dessuten tilslører avgifter det offentliges ansvar for å yte nødvendige midler til driften av Den norske kirke. Bispedømmerådet sier seg imidlertid lei for den vanskelige økonomiske situasjonen som Bergen kirkelige fellesråd er kommet i på grunn av manglende overføringer fra bevilgende myndigheter. Men det er ikke rett å bøte på dette ved å innføre avgift på kirkelige tjenester.

Guds ord må være gratis

— Hovedpoenget i denne saken er å ta stilling til det prinsipielle ved saken, nemlig at det ikke skal innføres betaling for kirkelige handlinger i egen menighet. Det er ikke vår sak å få budsjettet til Bergen kirkelige fellesråd til å gå i hop i 2003, sa lederen av Bispedømmerådet, Kari Sørheim, under debatten.

— Prinsippet må være at det ikke skal betales for å høre Guds ord eller bli bedt for når dette skjer i egen menighet. Vi ønsker fortsatt at kirkelige handlinger skal være gratis, hevdet biskop Ole D. Hagesæther. Han var også forsiktig med å kritisere Bergen kommune for manglende bevilgninger til driften av kirken i Bergen.

— I Bergen har kommunen stilt opp for Kirken på en helt annen måte enn det de andre storbyene har gjort, la han til.

Går ut over barn og unge

Kirkevergen i Bergen, Gunnar Wik, sier at han tar vedtaket til etterretning. Men han stiller likevel spørsmål om legitimiteten i Bispedømmerådets vedtak. I sin søknad har nemlig ikke kirkevergen bedt om godkjenning av selve avgiftene, men av reglementet for hvordan de skal innkreves. I kirkevergens forslag til reglement fremgikk det at avgiften for vielser skulle innkreves i den enkelte menighet på forhånd, mens avgift for begravelser skulle innkreves direkte av Bergen kirkelige fellesråd i etterkant.

— Jeg er forundret over at Bispedømmerådet på denne måten setter seg over kirkeloven. Paragraf 20 i kirkeloven sier at «til kirkelige handlinger utenfor gudstjeneste kan kirkelig fellesråd kreve betaling etter nærmere godkjente regler, godkjent av bispedømmerådet». Vi mener at det er lovlig å ta betaling, og at Bispedømmerådet går ut over sin egen legitimitet når man sier nei til en lovlig avgift.

— Hva gjør Bergen kirkelige fellesråd nå?

— Nå må vi omarbeide budsjettet for 2003. Når en inntektsmulighet forsvinner, må kostnadene tilsvarende ned. Hvordan dette skal skje, må fellesrådet drøfte på sitt møte i april. Men vedtaket i går får trolig konsekvenser for planene om økt satsing på det kirkelige barne- og ungdomsarbeidet i Bergen, et prosjekt vi trodde Bjørgvin bispedømmeråd hadde stor sympati for, sier Wik.

NEI TIL KIRKEBETALING: Lederen av Bjørgvin bispedømmeråd, Kari Sørheim, vil ikke at kirkene i Bergen skal ta betaling for vielser og begravelser. Vedtaket er i tråd med innstillingen fra stiftsdirektør Helge Taranrød (t.v.).<br/>Foto: KNUT STRAND