• Høgfartstog mellom Oslo og Trondheim/Bergen vil kunna konkurrera med fly både på reisetid og pris. Drifta kan gå i pluss dersom investeringane i køyrevegen vert dekka over statsbudsjettet.
  • Investering i høgfartstog Oslo-Trondheim og Oslo-Bergen er eit dyrt og lite effektivt klimatiltak. Sjølv om all flytrafikk vert overført til bane, vil kostnaden pr. redusert tonn CO2 liggja himmelhøgt over alle andre tiltak for reduserte utslepp.
  • Anleggsarbeida som trengst for høgfartstog vil medføra så store klimautslepp at det vil ta frå 14 til 20 år før høgfartstog kan gje netto utsleppsgevinst.
  • Nye togtrasear vil medføra store inngrep i naturen. Lange strekningar må gjerdast inn av omsyn til tryggleiken. Dette skapar barrierar for dyreliv og turisme.
  • Satsing på godstog er eit mykje meir lønsamt klimatiltak enn satsing på persontog. Ei slik satsing vil også medføra betring for persontrafikken, og dermed auka den positive verknaden for klimaet.

Econ Pöyry har laga sin rapport på oppdrag frå Samferdsledepartementet. Fokus har vore særleg retta mot klima og økonomi. Econ-rapporten inngår i grunnlaget for Nasjonal Transportplan 2010-2019.

Forfattarane av rapporten understrekar at dei har late all tvil koma høgfartstoget til gode.