— Tallene for de to fylkene vitner ikke om noe nedgang i bestanden, sier Espen Lie Dahl, som er forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA) og som i samarbeid med flere forskere har utført kartleggingen på oppdrag fra Rovdata.

Flest i Nord-Norge

Rovdata har kartlagt 1.260 ulike kongeørnterritorier over hele Norge og anslår at 963 av disse har vært okkupert av et hekkende par én eller flere ganger i de siste fem årene. De fleste ørnene finner man i Nord-Norge.

— Vi anslår bestanden til å være 963 hekkende par i perioden 2010-2014, og den største delen av bestanden lever i våre tre nordligste fylker, sier Dahl.

Av 1.095 territorier som er registrert gjennom ekstensiv overvåking, ble 549 besøkt én eller flere ganger i løpet av 2010-2014. Av disse var 391 okkupert av kongeørn.

Fjell eller store trær

Bestanden ble i 2008 anslått å telle mellom cirka 1.200 og 1.450 par som hevder territorier.

— Selv om det nye estimatet er noe lavere enn tidligere estimat, betyr ikke det nødvendigvis at bestanden har gått tilbake siden de forrige tellingene ble gjennomført. Årsaken er trolig at det er brukt ulik metodisk tilnærming, sier Dahl.

— Kongeørn lager som oftest flere reirplasser innenfor sitt territorium som de kan veksle mellom å benytte fra år til år. Andre ørnepar har kun ett reiralternativ. Reiret plasseres oftest i en markert berghammer eller fjellvegg eller i storvokste trær, sier fagansvarlig i Rovdata Henrik Brøseth.

Lever lenge

— Overvåking av kongeørn skjer gjennom lokale personer med lang erfaring og god kunnskap om kongeørn. Det er også ønskelig med tilbakemelding fra folk som kommer over kongeørnreir. De må de melde fra til statens naturoppsyn (SNO) slik at informasjonen kommer inn i Miljøforvaltningens database Rovbase, sier Brøseth.

— Kongeørn lever lenge og har høy årlig voksenoverlevelse. Snittet på flyvedyktige unger er på 0,5 per år, ifølge Brøseth.

Stortinget har satt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange hekkende par med kongeørn vi skal ha i Norge. Det ble vedtatt i 2004 at bestanden av kongeørn skulle opprettholdes i hver region på det nivået som var situasjonen da. I 2003 var bestanden anslått til mellom 850 og 1.200 hekkende par i landet.