Styret i Helse Førde seier nei til å etablere eit nytt tilbod om dagkirurgi på Nordfjord sjukehus. Vedtaket, som var samrøystes, kom på eit styremøte i dag, fredag.

Dermed følgde dei innstillinga frå administrasjonen, som mellom anna argumenterte med at det ikkje er pasientgrunnlag for eit slikt tilbod.

Derimot vart det fleirtal for eit alternativ om å etablere eit lite dagkirurgisk senter, som i hovudsak skulle operere grå stær og åreknutar. Ifølgje innstillinga vil eit slikt senter med operasjonar ein dag i veka koste 23.000 kroner ekstra pr. operasjon, og krevje meir enn 10 millionar kroner i investeringar.

Det var ein litt omarbeidd versjon av dette framlegget som vart vedteke. Eit slikt senter skal vere i drift opp til 60 dagar i året. Det ligg òg i vedtaket at senteret skal kunne ta andre operasjonar, viss det trengst.

Men førebels er det ikkje behov for meir kirurgi i fylket, ifølgje Helse Førde.

Krev at staten betalar

Det er ein føresetnad for styrevedtaket at tiltaket blir finansiert med nye midlar frå Helse Vest, som igjen må få pengane frå staten.

I ordskiftet om saka sa styreleiar Jorunn Ringstad at det var uaktuelt å prioritere det nye senteret på Eid, viss det skal gå på kostnad av andre tiltak i Helse Førde.

Saka har kome opp etter at dåverande helseminister Jonas Gahr Støre, rett før han gjekk av i oktober, sa følgjande i Stortingets spørjetime: «Det er i dag ikke et tilbud om dagkirurgi ved Nordfjord sykehus. Jeg mener dette er en mangel som man bør søke å rette opp.»

Den som stilte spørsmålet var noverande helseminister Bent Høie, som òg har gjeve forsiktige positive signal til nordfjordingane.

Styret i Helse Førde gjer det òg klårt

«Du veit ikkje kva du snakkar om»

Bakgrunnen for saka er at Helse Førde i 2010 vedtok å leggje ned fødeavdelinga og akuttberedskapen på sjukehuset. Det førte til sterke reaksjonar lokalt, med fakkeltog og støttedemonstrasjonar.

I 2011 vedtok regjeringa at fødeavdelinga frå 2012 skulle gjerast om til jordmorstyrt fødestove.

Det mest kjende biletet på det lokale engasjementet er nok då det kokte over for Liv Signe Navarsete våren 2011. Senterpartiet og Navarsete, som sjølv kjem frå fylket, hadde tapt kampen internt i regjeringa om lokalsjukehuset.

Då ho likevel vart ho konfrontert med regjeringas politikk av ein sjukehusforkjempar rann det over for henne, og ho kom med dei udødelege orda «Du veit ikkje kva du snakkar om».

Til ministeren

Sidan har forkjemparane på det degraderte sjukehuset kjempa for å få meir aktivitet på sjukehuset. Dei vil ha eit dagkirurgisk tilbod, og har blitt skulda for å prøve på omkamp etter at Helse Førde samla kirurgien i fylket på sjukehusa i Førde og Lærdal.

Saka går no vidare til styret i Helse Vest, og vil til slutt ende på bordet til helseminister Bent Høie (H).

BT følgjer saka