Det skjedde i forbindelse med en revisjonsrapport om de enkelte skolers håndtering av klassekasser og ulike konto der foreldre eller elever betaler inn penger. Pengene det gjaldt var delvis rene klassekasser med til dels store kontantbeløp. Men gjaldt også konti der skolen sto for betaling, men der foreldrene delvis dekket inn med egenandeler. Blant annet turkonti, melk— og fruktkonti og leirskolekonti

Tafatt reaksjon

Avdelingen skal ha kommet med tilbakemeldinger på både utkast til revisjonsrapport og selve revisjonsrapporten. Men kommunalavdelingen kom ikke med forslag til hvordan kontrollen skulle bedres.

Kommunerevisjonen valgte å ta dette forholdet med i sin rapport om kommunalavdelingens årsoppgjør for 1998.

Nye purringer i 1999, uten at det skjedde noe fra kommunalavdelingens side, resulterte i en nye påpakning i revisjononsrapporten for kommunalavdelingens årsoppgjør for 1999.

Nye brev går til kommunalavdeling i 2000. Blant annet ønsker kommunerevisjonen å vite hvordan kommunalavdelingen behandler henvendelser fra kommunerevisjonen. I september 2000 blir dette tatt opp i en egen orienteringssak til kontrollutvalget. Kommunerevisoren gjør dette i håp om å sette en støkk i avdelingen.

Lover bedring

I løpet av den perioden revisjonen har purret på administrasjonen har kommunen endret organisering og dermed ansvar for de ulike tjenesteområdene. Det har skjedd ved innføring av parlamentarismen og bydelsreform.

I et notat til kontrollutvalget skriver kommunerevisor Rolf Kalvø.

«Men problemene - i den forstand at de ikke er løst - vil kommunen ha fortsatt. «Adressat» på et eller annet stadium blir fortsatt administrasjonen for skole. Her ligger utfordringer og muligheter.»

Etter det Bergens Tidende forstår, er det fortsatt ikke etablert tilfredsstillende kontrollsystemer på alle skoler, selv om det nå er utarbeidet et eget reglement for såkalte håndkasser. Byrådsleder Monica Mæland lover opprydning.

— Jeg har vært i et møte med kommunerevisor i går. Vi ser nå på alle rutiner. Vi sitter på et apparat som kan gjøre dette, og vil umiddelbart gå i gang med arbeidet for å sikre at kontrollen blir bedre.