Byrådspartiene møter planmotstand fra alle faginstanser. Fylkesmannen, kommuneadministrasjonen i Bergen og nå også fylkesrådmannen er kritisk til den nye kommuneplanen til Bergen. Fylkesmannen har fremmet en rekke innsigelser. Også fylkesrådmannen foreslår innsigelser i saken som kultur— og ressursutvalget skal behandle i dag. Her risikerer med andre ord byrådet i Bergen kritikk fra sine partifeller i fylkespolitikken.

Fylkesrådmannen er grunnleggende uenig i det reviderte planforslaget. Han skriver at planforslaget i liten grad følger opp krav til samordnet planlegging av areal- og transportnett, funksjonelt utbyggingsmønster og bevaring av en overordnet grøntstruktur. Planforslaget er heller ikke i samsvar med det opprinnelige planprogrammet.

Sagt på en annen måte, politikerne i Bergen stryker på tre av de viktigste nasjonale føringene for arealplaner, og følger til overmål ikke sine eget politisk vedtatte planprogram.Kultur— og ressursutvalget skal i dag ta stilling til om Bergen kommune bør redusere antall nye utbyggingsområder og om det skal fremmes innsigelse mot boligområde B51 på Espeland.

Fylkesrådmannen foreslår å trekke innsigelsen mot B48 på Fantoft, men rår til at området ikke bygges ut. Han er også kritisk til at kommunen åpner for utbygging av enkelttomter i strandsonen. Kultur- og ressursutvalget behandler forslaget i dag.