«Tilsynsmyndighet kan ikke se at eier driver Toppen barnehage i tråd med gjeldende lover og regelverk», heter det i et brav fra Bergen kommune til eier av Toppen barnehage, Håvard Storetvedt.

I brevet, datert 27. september, varsler kommunen stenging av Toppen barnehage.

I begrunnelsen vises det til «den lange historikken med gjentatte brudd på lov om barnehage og eiers manglende evne til å drive virksomheten i samsvar med lover og retningslinjer nedfelt i lov og rammeplan for barnehagedrift».

Ni av 12 tok barna ut

Saken kom opp etter at fem foreldre til barn i barnehagen sendte klagebrev til kommunen om «graverende» forhold i barnehagen. Ni av 12 foreldre valgte å ta barna ut av barnehagen.

«Slik vi ser det er det totalt uholdbart å drive barnehage slik det nå gjøres og har blitt gjort over lang tid», skrev foreldrene.

Nå ser det ut til at kommunen deler deres synspunkt.

I brevet fra Bergen kommune til Toppen barnehage heter det videre at «barnehagen har siden 2009 vært drevet uten styrer og pedagogisk leder med godkjent utdanning». Det er å anse som et brudd på barnehagelovens paragraf 17.

Bekymret for kvaliteten

Bergen kommune varsler i brevet at det ikke vil bli gitt ytterligere dispensasjoner fra krav om pedagogisk utdanning blant de ansatte.

Kommunen er «bekymret for kvaliteten i barnehagens språk— og læringsmiljø, dette som følge av utstrakt bruk av ansatte og vikarer med begrenset norsk uttale, ord-/setningsproduksjon og språkforståelse». De mener også at barnehagens redegjørelse for «hva en pedagogisk virksomhet er, kun i liten grad gjenspeiler det innholdet fremheves i lov om barnehage».

Barnehageeieren har fått frist til 15. oktober med å svare på stengingsvarselet.