— Jeg er positiv til Bybanen, men det er synd hvis den skal føre til at en slik utbygging kan brøyte seg frem, sier Stein Unger Hitland.

Han studerer skissen som viser at familiens staselige villa fra 1918 vil havne midt i en påtenkt gang- og sykkeltrasé. På begge sider er det planlagt kvartalsbebyggelse med leiligheter og butikker.

— Jeg har akkurat investert 100.000 kroner i varmepumpe. Det blir jo ganske bortkastet hvis de skal rive alt her, sier han oppgitt.

Mix blir veikryss

Totalt vil rundt ti av dagens villaer rives og erstattes med kvartalsbebyggelse. De to næringsbyggene som blant annet inneholder Mix Sleire i dag, rives for å gi plass til veikryss.

Det blir noen av konsekvensene dersom politikerne følger anbefalingen fra en arbeidsgruppe som foreslår ny trafikkstruktur for Wergeland og Minde. Gruppen har bestått av representanter for kommunen, Statens vegvesen og fylket.

  • Hva? Skal de bygge vei gjennom her? Det kan de ikke gjøre, roper Hilde Åmelfot i Mix-butikken når hun får se tegningene.

Hun blir beroliget av at det fortsatt er langt frem til denne planen eventuelt blir vedtatt av politikerne. Planen er helt fersk, og er egentlig hemmelig. Selv ikke byråd Lisbeth Iversen hadde sett planen før i går.

  • Dette er en mulighetsstudie som har vært diskutert med veikontoret. Det er bred enighet om prinsippene i trafikkløsningene, men det betyr ikke at det blir slik som skissen viser, sier plansjef Mette Svanes.

Bybanesenter

I kommuneplanens arealdel, som ble vedtatt i fjor, er Wergeland omtalt som et senterområde langs Bybanen. Det betyr at bystyret vil bygge høyere og tettere der enn ellers i bydelen. En rekke private aktører har planer i området, og politikerne har bedt fagetaten se på området samlet.

Byrådet har dessuten laget et såkalt strategiprogram for området, der det vektlegges å redusere trafikken og lage en allmenning rundt bybanestoppet - den såkalte Wergelands Almenning.

Olaf Øines ved byrådsavdeling for miljø og byutvikling er kommunens koordinator for Wergeland. Han understreker også at dette er en prinsippløsning for trafikken, og at detaljene ikke er utarbeidet.

  • Dette er ikke et forslag som skal realitetsbehandles og gjennomføres i morgen. Det er en prinsipiell løsning for å legge om trafikken, sier han.

- Voldsom skisse

Øines forstår at beboerne i området reagerer på forslaget.

  • Det er vist en skisse som noen nok vil synes er ganske voldsom. Men her har man ikke tatt hensyn til terrenget og eksisterende bebyggelse.
  • Men er det mulig å gjennomføre dette prinsippet uten at det får store konsekvenser for området?
  • Nei, det er det ikke. Det vil i så fall bli betydelige endringer fra det som er dagens situasjon.
  • Hva vil du si til de som bor på Wergeland?
  • De som bor inne i det avgrensede sentrumsområdet, må belage seg på endringer. Det er lenge siden de bodde på landet. Men alt skal avklares gjennom en planprosess der partene som blir berørt får rett til å uttale seg, sier Øines.