Byrådet har i dag vedtatt å iverksette følgende tiltak på kommune— og fylkesveger fra 1. mars:

  • Med unntak av sentrum slås alle veglys i Bergen kommune av i tidsrommet fra klokken 01.00 til klokken 05.00, alle dager unntatt natt til lørdag og søndag.
  • Sentrum defineres til å ligge innenfor Nygårdsbroen, Puddefjordsbroen, bomstasjonen ved Sandviken sykehus og Stadsporten.
  • Alle veglys i Bergen kommune (unntatt sentrum) slås av i tidsrommet 3. mai til 16. august.
  • Det vil ikke bli utført rutinemessige feilsøk på veglysnettet. Feilmeldinger vil imidlertid kunne innmeldes til BKK som tidligere. Det vil bare unntaksvis og etter nøye vurdering iverksettes utbedringer.
  • Generell skifting av defekte lamper vil kun bli utført i september/oktober (mot tre ganger pr år til nå)
  • Bergen kommune vil kun dekke kostnader til veglys på veger som har formell status som fylkesveg eller kommunal veg. Samme kriterier vil gjelde for gang- og sykkelveger.

Tiltakene anslås å medføre en innsparing i inneværende år på ca. 10 millioner kroner, går det frem av en pressemelding fra Bergen kommune.

MØRKT: Mange veier blir mørklagte når kommunen kutter veglysene visse tider på døgnet.
RUNE SÆVIG