— Riving av uskadde hus på grunn av rasfare omfattes ikke av forsikringene, sier Knut Kristiansen, leder for skadeutvalget i Norsk Naturskadepool.

Poolen er en sammenslutning for alle forsikringsselskapene, og er etablert for å gi en ensartet og felles håndtering av naturskadesaker. Skadeutvalget hadde møte med Statens Naturskadefond i går for å klargjøre forsikringsforholdene rundt raset på Hatlestad terrasse i forrige uke.

Kan søke om tilskudd

— Hvis uskadde hus må rives på grunn av rasfare, må det søkes etter økonomiske løsninger mellom kommunen og hver enkelt huseier. Kommunen kan på sin side søke om økonomisk tilskudd fra Naturskadefondet, sier Knut Kristiansen.

I tilsvarende tidligere saker har mange kommuner fått dekket iallfall deler av kostnadene ved å sanere hus som ligger i rasfarlige områder.

Eiendomstap dekkes ikke

Forsikringen dekker heller ikke tap av eiendomsverdi. Norges Eiendomsmeglerforbund har tidligere sagt til BT at raset vil medføre en verdiforringelse av husene i rasområdet.

— Også dette blir en sak mellom hver enkelt huseier og kommunen, og eventuelt Naturskadefondet, sier Kristiansen.

For de husene i Hatlestad terrasse der skaden utgjør mer enn 60 prosent av gjenoppbyggingsprisen, er forholdet enklere. Trolig dreier dette seg om fire-fem hus. Disse husene betraktes som totalskadde, og får full forsikringsutbetaling.

  • Hvis kommunen nekter gjenoppføring samme sted, kan disse huseierne ta med seg forsikringssummen og bygge ny bolig et helt annet sted, sier lederen i Norsk Naturskadepools skadeutvalg.

Mellomlegg selv

Hvis huseierne velger tomt og bolig som koster mer enn forsikringssummen for det ødelagte huset, må de betale mellomlegget selv.

Skadeutvalget i Norsk Naturskadepool oppsummerer forsikringsforholdene på Hatlestad terrasse slik:

  • Skade på bygning, løsøre og hageanlegg blir erstattet i samsvar med skadegrad. Tomteverdien inngår ikke i beregningsgrunnlaget.
  • Husleietap og merutgifter til opphold utenfor hjemmet erstattes i samsvar med hvert enkelt selskaps vilkår. Dette gjelder alle evakuerte beboere.
  • Hvis bygningsskaden er større enn 60 prosent av gjenoppbyggingspris og kommunen nekter gjenoppføring, erstattes skaden som totalskade. Erstatningen kan brukes til å føre opp nybygg hvor som helst.
  • Hvis bygningsskaden er mindre enn 60 prosent av gjenoppføringspris, erstattes skaden etter skadegrad. Mellomlegget blir en sak mellom huseieren og kommunen, eventuelt med tilskudd fra Naturskadefondet.
  • For bygninger uten skade utbetales ingen erstatning. Her må huseier og kommunen prøve å finne minnelige ordninger, eventuelt med bistand fra Naturskadefondet.