Kystlaget er sagt opp og må ut av lokalene i Sandviken, noe byråden støtter.

— Jeg har gjort mine vurderinger på grunnlag av den informasjonen jeg har fått fra styret og andre, og finner ingen grunn til å omgjøre oppsigelsen styret har gitt, sier byråd Harald Victor Hove. Han er generalforsamling for Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS, selskapet som forvalter de fredede sjøbodene i Sandviken.

Avspist med to små rom

På 80- og 90-tallet bidro Kystlaget til at de fem fredede sjøbodene i Sandviken ble rehabilitert. På den tiden disponerte kystlaget to av bodene og fikk etablert et kystkultursenter. Siden har organisasjonen sakte, men sikkert fått redusert sitt revir. I det siste kontraktsforslaget Kystlaget fikk fra Fellesenheten i april i år, ble organisasjonen, slik de selv oppfatter det, avspist med to små rom uten vindu.

— Vi protesterte på dette, og har i ettertid forsøkt å komme i dialog med daglig leder for Fellsenheten, uten at vi har opplevd å bli hørt, sier Tom Backer Johnsen, leder for Bergen Kystlag.

Nok er nok

I stedet for dialog, ble kystlaget sagt opp. Den direkte foranledningen for oppsigelsen var et brev et av medlemmene i kystlaget hadde skrevet om daglig leder for Fellesenheten, Egil Sunde. Brevet, som var svært krast i formen, ble sendt både ordfører og byrådsleder og konkluderte med at daglig leder burde sies opp.

— Jeg opplever at dette brevet, som kystlaget ikke hadde noen befatning med, ble et påskudd for å si oss opp, sier Johnsen.

Han stilte på styremøtet i Fellesenheten for å avklare kystlagets befatning med brevet, og fikk til sin store overraskelse vite at styret, etter at brevsaken var behandlet, hadde vedtatt å kaste ut kystlaget.

— Oppsigelsen burde stått på dagsorden og vi burde vært varslet om dette på forhånd.

Gått seg fast

Styreleder Veslemøy Gullachsen i Fellesenheten sier brevsaken ikke var avgjørende for beslutningen.

— Vi handlet etter påtrykk fra de andre brukerne av kystkultursenteret, og det jeg karakteriserer som langvarige samarbeidsproblemer.

- Hva konkret legger du i det?

— Jeg ønsker ikke å utdype dette. På den andre siden sitter der personer som passer på enhver formulering jeg kommer med, og som uansett hva jeg sier og mener veier hvert et ord på gullvekt. Så det begir jeg meg ikke inn på. Fagetaten i kommunen og byråden har godkjent våre beslutninger og de begrunnelsene vi har gitt.

Gullachsen viser til at kystlaget også ble oppsagt i 2009. Da ble det inngått en avtale med daværende leder i kystlaget og styret

Beklager sterkt

Tom Backer Johnsen mener kystlaget under hans ledelse ikke har hatt noe problem med å forholde seg til myndighet og roller.

— Jeg har vært helt tydelig på at vi aksepterer at daglig leder og styret er ansvarlig for driften av de fredede eiendommene. Vårt problem, i den tiden jeg har ledet organisasjonen, har vært at vi ikke har fått til noen dialog, sier han.

Kulturbyråden beklager sterkt det som har skjedd. Han sier konfliktene har vart så lenge at det har vist seg umulig å løse opp i dem.

— Oppsigelsen er knyttet til en langvarig og vedvarende konflikt. Konflikten har, slik jeg vurderer det, vært sentrert særskilt omkring myndighet og roller. En viktig del av grunnlaget for oppsigelsen, er at samtlige andre organisasjoner i kystkultursenteret, inkludert Museum Vest, avdeling Norges Fiskerimuseum, har gitt støtte til Fellesenhetens styre og daglig leder. Disse har skriftlig bedt om at det blir vurdert oppsigelse.

- Nå sier leder i Kystlaget at han ikke har noe problem med å forholde seg til rollene her. Burde ikke det gi rom for en ny forhandlingsrunde?

— Vi har tatt vår beslutning. Forsøk på å løse opp i dette har ikke nyttet. Nå har Kystlaget fått overta Storøyen i Eidsvågen. Her har de lokaler og brygger til båtene. Bergen kommune vil fortsette å støtte dem, sier Hove.

Si din mening i kommentarfeltet under!