Bergen kommune jobber nå intenst med å forberede seg på en eventuell streik i Maskinistforbundet.

Bergen rammes hardest

En eventuell streik fra onsdag 25. juni vil først og fremst få konsekvenser for vann— og avløpsetaten og havnedriften i Bergen. Sammen med Trondheim er Bergen den byen i landet som rammes hardest, dersom det blir streik.

— Situasjonen kan fort bli prekær på vann- og avløpssiden i Bergen. Stopper for eksempel en kloakkpumpe opp kan det få omfattende konsekvenser for vann og avløpsnettet, samt renseanlegg i byen. Det kan fort bli snakk om liv- og helseproblematikk, sier informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune.

105 ansatte i Bergen og Omland Havnevesen, Bergen Vann KF og Vann- og avløpsetaten kan bli tatt ut i streik fra morgenen 25. juni. Bakgrunnen er misnøye med lønnsforhandlingene.

Rastad nevner sykehus og sykehjem som noen av plassene det kan bli fare for liv og helse ved en eventuell streik. Skulle det bli problemer med vannledninger eller oppstå problemer i avløpssystemene til et sykehjem, ser Rastad for seg at streiken raskt vil kunne få konsekvenser.

Må skaffe seg omfattende dispensasjoner

Vannkoking og stopp i fjernvarmeanlegg er blant konsekvensene folk flest kan måtte forberede seg på. I tillegg står ansatte ved forbrenningsanlegget i Rådalen på streikelisten.

Kommunen jobber derfor nå med å undersøke i hvilken grad det kan skaffes dispensasjoner fra mannskaper som blir tatt ut i streik.

Ifølge Rastad vil det være snakk om omfattende dispensasjoner for at kommunen skal kunne sikre en trygg vann- og avløpsberedskap.

— Vi kan ikke ha en by med manglende vannlevering, sier Rastad, med tanke på hva som skulle skje om det oppstår problemer i vannettet under en streik blant maskinistene.

Havnetrafikken rammes hardt

Dersom det tidlig blir problemer i vann- eller avløpsnettet, tror Rastad det vil bli sterkt press på streikeforhandlingene mellom Kommunenes Sentralforbund og Maskinisftobundet.

— Dersom det ikke er vannledninger som brister og kloakk som tettes, vil det gå noen dager før man merker de største konsekvensene, sier han.

Streiken vil også få store konsekvenser for cruise- og skipstrafikken i Bergen. Skip som legger til kai i Bergen vil ikke kunne få levert vann. I tillegg vil fartøy som er avhengig av lasting og lossing med kran og renhold i sjø og på kaianlegg berøres.

— En streik vil få konsekvenser for cruisetrafikk og annen trafikk i havnen. Skipsanløp som er avhengig av assistanse fra havnevesenet for å fylle vann, vil bli rammet. Dette gjelder både cruiseanløp og andre fartøy som ankommer havnen, sier Rastad i en pressemelding i dag.

Kommunen jobber fortløpende med å finne ut hvilke konsekvenser streiken kan få for byens innbyggere og oppdaterer nettsidene sine med ny informasjon. I forkant av streiken har Rastad følgende oppfordring til bergenserne:

— Ikke stapp ting ned i avløpet som ikke har noe der å gjøre, og kildesorter mest mulig, sier han, og legger til at dette er noe folk for øvrig burde tenke på ellers også.

STREIKEFARE: En vil kunne merke det på drikkevannet i Bergen, her representert ved Svartediket, dersom det blir streik blant maskinistene. Kommunen jobber nå med å skaffe seg dispensasjoner fra en eventuell streik, der det trengs mest.
Nielsen Rune
RAMMES: Havnetrafikken i byen vil rammes hardt dersom det blir streik fra onsdag. Cruiseskipene vil blant annet ikke få levert vann ved kai i Bergen.
BERGENS TIDENDE