— Dette er en sak som kunne vært løst langt tidligere, sier plan- og utviklingssjef i Os, Aina Tjosås.

I en e-post til BT skriver hun at Fylkesmannen i Rogaland har fastslått at byggetillatelsen fra 1997 ikke lenger er gyldig, og at Os kommune derfor må behandle naustet som en dispensasjonssak etter nye strandsoneregler.

— Da det i 2009 ble søkt om endring av tillatelsen fra 1997, var frister i plan- og bygningsloven gått ut. Søknaden kunne derfor ikke behandles som en endringssøknad, men i stedet en søknad om oppføring av nytt naust.

- Søkerne bestrider at tillatelsen er gått ut og mener saken skal behandles etter gammel plan- og bygningslov?

— At tillatelsen er ugyldig er endelig avgjort av Fylkesmannen i Rogaland. Os kommune kan derfor ikke behandle en endringssøknad, skriver Tjosås.

- Underslår ikke dokumenter

Byggesaken som nå har pågått i over fem år, har tre forskjellige saksnumre i kommunens arkiv. Oksnes og Lofthus mener kommunen underslår dokumenter på denne måten. Dét avviser Tjosås.

— Saken startet i 2009. Da kommunen skiftet til nytt sakssystem i april 2010, fikk alle saker nye numre i det nye systemet. Dette har ingen betydning for vår behandling av saken. Alle saker som har pågått over tid, vil ha flere saksnumre det kommunale arkivet. Når det i denne saken ble opprettet et nytt saksnummer i 2011, skyldes dette at en sak om mulig lovbrudd er en ny sak. Søkerne er gjort oppmerksomme på og har tilgang til alle offentlige dokumenter i saken, understreker hun.

Om taktillatelsen som ble gitt av byggesaksavdelingens fagleder, for så å bli trukket tilbake et halvt år senere, skriver Tjosås at det i tillatelsen ble presisert at dette ikke gjaldt ferdigstilling av naustet, kun et midlertidig tak.

— Etter det vi forstår, har søkerne oppfattet dette vedtaket som en gyldig byggetillatelse. På befaring i desember 2011 oppdaget kommunen at naustet var oppført og fremsto som ferdig. Vi har senere notert oss at tiltakshaver mener å ha informert om dette.

Hun skriver også at ettersom vedtaket fra Os kommune ikke var gitt utsettende virkning, kunne tiltakshaverne starte byggeprosessen da de fikk ja til midlertidig tak i 2011.

Brev lille julaften

— Problemet med å starte arbeidet før klagefristen er gått ut, er at en risikerer at vedtak blir påklaget og deretter gjort om. Da sitter tiltakshaver med et bygg som mangler tillatelse. Arbeid før klagefrister går ut, gjøres for egen risiko. Vi forstår at dette kan oppfattes som urettferdig. For å unngå at tiltakshavere havner i en vanskelig situasjon, har vi i dag rutine for å sikre at alle vedtak om dispensasjon gis utsettende virkning, skriver Tjosås.

- Hvorfor sendte kommunen pålegg om rivning og varsel om tvangsmulkt og politianmeldelse på lille julaften?

— Byggesak regner med en ukes postgang. Saker behandles fortløpende, og det var tilfeldig at varselet ble sendt ut 23. desember 2011. I ettertid ser kommunen at dette var en uheldig dag å sende ut et slikt varsel. Når det gjelder ordlyden, var dette et standardbrev som kommunen brukte i slike saker. Vi har på bakgrunn av denne saken gått vekk fra denne malen.

Tjosås legger til at målet med et slikt varsel er at mottakeren får vite hvilke opplysninger kommunen har i saken, og hvilke konsekvenser de kan vente seg dersom disse stemmer.

— Saken skal være tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes. Tiltakshaver får derfor anledning til å uttale seg og komme med tilleggsopplysninger.

Har endret rutiner

Nå ligger naustet i et område som er regulert til naustområde, der det kryr av naust og fritidsboliger, flere av dem større enn naustet det krangles om.

Ordfører Terje Søviknes (Frp) har tidligere gått hardt ut mot restriksjoner i strandsonen, og Os er flere ganger blitt omtalt som «ja-kommunen» de siste årene. Søviknes har selv uttalt at «det betyr at vi sier ja til alle forslag det ikke er en god grunn til å si nei til».

- Likevel føler søkerne seg motarbeidet av kommunen?

— Etter at ny arealplan ble godkjent, har Os kommune gjentatte ganger veiledet tiltakshaver om behovet for en søknad om dispensasjon fra nauststørrelsen i gjeldende plan. Kommunen har ikke hjemmel for å vurdere dispensasjon uten søknad. Tiltakshaver må også varsle naboer om at tiltaket krever dispensasjon, skriver Tjosås.

Kommunen har på bakgrunn av denne saken endret rutiner, slik at de som av ulike årsaker mangler tillatelse skal kunne få hjelp og veiledning til å få sakene sine håndtert og løst på en god og tjenelig måte.

Tjosås skriver også at kommunen mener det er mulig å gjøre naustet lovlig.

— Administrasjonen mener det innenfor lovverket er grunnlag for en positiv innstilling til dispensasjon ut fra dagens situasjon. Dette har vi prøvd å kommunisere til søker ved flere anledninger, skriver Tjosås, og legger til:

— Det er likevel slik at tiltaket står uten gyldig tillatelse all den tid tiltakshaver ikke aksepterer vedtaket fra Fylkesmannen i Rogaland og derfor ikke søker om dispensasjon. Å være ja-kommune betyr ikke at det er lov å bygge uten tillatelse.