Den tidligere kommunelederen i begynnelsen av 40-årene er idømt 15 dagers betinget fengselsstraff for uberettiget bruk av kommunens tjenestebiler.

Det viser en fersk dom fra Bergen tingrett, hvor mannen er dømt for økonomisk utroskap, og for å ha misbrukt sin stilling.

Intern rapport

Det var Bergensavisen som omtalte avgjørelsen først.

Kommunens etat for internkontroll slo alarm i 2012, etter rutinemessig å ha gjennomført kontroll med den aktuelle enhetens bilbruk.

Der kom det ifølge kommunen frem at lederen hadde brukt tjenestebilen i utlandet, blant annet i land som Danmark og Frankrike. Mannen ble konfrontert med funnene i rapporten kort tid etter, og valgte da å si opp sin stilling.

Bergen tingrett mener derimot at det ikke er tilstrekkelig bevist at lederen satt bak rattet under bilturene til utlandet.

«Tiltalte har forklart at han ikke hadde oversikt over bilkjøringen, at han ikke ønsket at noen ansatte skulle få problemer, og at han derfor "tok alt" på seg.», heter det i dommen.

— Ikke gode nok bevis

Tiltalte gikk i senere politiavhør tilbake på denne innrømmelsen. Saken ble anmeldt av kommunen høsten 2012. Anmeldelsen ble først henlagt av politiet, men saken ble senere gjenåpnet på ordre fra Statsadvokatene i Hordaland.

«Det fremstår som uvisst hva politiet eventuelt har foretatt seg for å belyse tiltaltes skyld, eventuelle uskyld. Retten er ikke kjent med at politiet har foretatt andre etterforskningskritt enn å foreta et avhør av tiltalte, der han skal ha gått fra tidligere avgitte opplysninger.», heter det i dommen.

Retten anser det imidlertid bevist at tiltalte over en periode på flere måneder i 2011, brukte tjenestebil til og fra jobb.

«Han benyttet tjenestebilen regelmessig til å gi sin kone transport til jobb, foruten til selv å komme seg på sitt arbeidssted», slår tingretten fast.

- Ukultur i kommunen

Påtalemyndigheten fikk heller ikke medhold i at mannen måtte betale tilbake 22.000 kroner i påløpte drivstoffutgifter, og han ble dermed frifunnet for erstatningskravet.

Retten bemerker at det i den aktuelle enheten i kommunen syntes å ha utviklet seg en ukultur når det gjelder privat bruk av tjenestebiler.

«Når tiltalte ikke brukte tjenestebilen til utrykning, men til regelmessig transport av sin kone og seg selv til jobb, finner retten det likevel hevet utover enhver rimelig tvil at tiltalte visste at han brukte tjenestebilen til private formål, og at han skaffet seg og sin kone en uberettiget vinning.», skriver tingrettsdommer Anne Horn.