TERJE ULVEDAL

— Bøndene vil massivt støtte opp om eit slikt initiativ, skriv ordførarane Olav Seim i Granvin og Bjørn Christensen på Voss i eit brev til styret i Gilde Vest BA.

— Vi føler oss heilt overtydde om at produsentane i området vil levere til eit privat slakteri i Granvin. Vi har hatt så mange møte med bøndene at vi kjenner oss trygge på deira standpunkt, seier ordførar Olav Seim til Bergens Tidende.

Han stadfestar at dei to kommunane alt har sondert terrenget for eit frittståande slakteri.

— Eg vil ikkje gå for langt inn i detaljar på kva vi har gjort, men vi har vore i dialog med private verksemder i området. Vi kjenner det også slik at vi har både landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Hordaland og Innovasjon Norge med på laget, seier Seim.

— Vi ventar at Gilde ikkje gjer grep som legg hindringar i vegen for vidare drift av anlegget. Dersom så skjer, vil det bli oppfatta som ein provokasjon, understrekar dei to ordførarane.

— Bør Gilde oppfatte dette utspelet som eit trugsmål, Seim?

— Dei bør oppfatte det slik at vi ikkje vil sitje rolege å sjå på at dei legg ned.

Eit utval i samvirkebedrifta har vurdert alle dei tre nordlegaste slakteria til Gilde Vest, Granvin, Førde og Sandeid i Rogaland. Frå fleire hald har det blitt kjent at Granvin-anlegget er det som er mest utsett.

Dei fleste venta at styret ville gått inn for nedlegging på eit styremøte i Førde i mai, men vedtaket blei då utsett fordi styret ikkje fann talmaterialet tilfredsstillande. Ei avklaring på kva som skal skje med Granvin-slakteriet og dei 30 arbeidsplassane er venta å kome i eit styremøte 9. juni.

Ordførarane i Voss og Granvin legg ikkje skjul på at dei meiner Gilde Vest bør sjå til Rogaland, dersom dei held fast ved at endå eit vestlandsslakteri skal under kniven.

— Det er fire slakteri i Rogaland, eitt privat og tre samvirkeverksemder. Det er naturleg å stille spørsmål om dette er ein optimal struktur, ikkje minst i høve transporttid og dyrehelse. Dette er noko forbrukarane vil leggje stor vekt på i framtida, understrekar ordførarane.