Utvalgets leder, Johan Fredrik Kroepelien, sa nylig følgende til BT på spørsmål om utvalgets status og fagkompetanse:

— Det er et styringsorgan som tar seg av sentrumskirkenes kulturpolitikk. Hva kompetansen angår, har vi kantor Kristen Øgaard og meg og dessuten flere andre som er godt orientert mot kulturbildet. Det gjelder for eksempel kirkevergen. Så må vi ikke glemme Magnar Mangersnes, som er en kulturpersonlighet.

Foruten de fire nevnte, består kulturutvalget av kontorsjef Gunn Eknes Thorsen ved Universitetet i Bergen, ledende sokneprest Gudmund Waaler, daglig leder i Kirkens Bymisjon i Bergen, Leif Jarle Theis, og underdirektør Anne Sofie Grung Moe ved Griegakademiet.

Kulturdirektør Bjørn Holmvik bekrefter at kommunen har mottatt brev fra Kulturutvalget med forespørsel om å få tilført kommunens «samlede bevilgninger for 2003 til virksomhet som faller inn under utvalgets ansvarsområde».

Begrenset kompetanse

— Vi har nettopp begynt vurderingen av brevet og vil svare ganske raskt. Vår første reaksjon er at med et så vidt mandat som dette utvalget har fått, et mandat som går langt ut over det kirkemusikalske området, må utvalget ha kompetanse på et stort felt. Vi ser ikke at det nåværende Kulturutvalget har en slik kompetanse, og må konstatere at selv den musikkfaglige kompetansen er begrenset i forhold til de vyer man har, sier Holmvik.

— Med bakgrunn i det domorganist Magnar Mangersnes uttalte til BT onsdag, og hans meget sterke synspunkt på Bjørgvin Kirkemusikks videre eksistensmuligheter, er det dessuten grunn for oss til å se nøye på hva vi vil gjøre fremover. Det som imidlertid er helt klart, er at i det kulturpolitiske grunnlaget kommunen arbeider ut fra, har bystyret sikret en årlig bevilgning øremerket til Bjørgvin Kirkemusikk AS.

— En slik bevilgning er det bare bystyret selv som kan endre, forklarer kulturdirektør Holmvik. Denne saken er så omfattende at vi må gi den en grundig behandling før vi kan gå til bystyret med et forslag til vedtak.

Behov for å sondere

— Siden Magnar Mangersnes gjennom BT er så entydig negativ, vil vi nok ha behov for å sondere med de aktuelle parter. Det vil vi bruke litt tid på, så en sak til bystyret vil neppe komme før et stykke ut på nyåret, fortsetter Holmvik.

Selve tanken om samordning av de kirkelige kulturaktivitetene i Bergen sentrum stiller Bjørn Holmvik seg positiv til. Her ser han spennende muligheter. Byrådsavdeling for kultur har selv lenge sett et behov for en koordinering og prioritering fra kirkens egen side av de mange søknadene om støtte til ulike festivaler og konsertserier som årlig kommer.

— Derfor innkalte vi i vår kirkevergen og representanter for de aktuelle kirkekulturelle miljø til en konferanse for å høre om brukerne selv kunne være interessert i påta seg ansvar for å fordele midlene. Etableringen av Kulturutvalget er altså i tråd med våre tanker, men på konferansen fremkom det også en del usikkerhet knyttet til at kommunen overfører midler til et eget, nytt organ. Derfor må vi nå gå dypere inn i materien.