68. Byrådet vil vurdere bruken av kollektivmidlene med sikte på øke antallet reiser som foretas med kollektive transportmidler.

Godkjent: Bergen kommune har fra 2006 brukt flere titalls kommunale kroner utover det kommunen får fra staten til å drifte kollektivtilbudet. Av tiltakene som får penger er takstfrys, gratisbussen, trolleybuss, enhetstakst i hele Bergen. Antall kollektivreisende har økt i perioden

69. Byrådet vil videre vurdere å ta i bruk anbud og konkurranseutsetting for å bedre kollektivtilbudet, når de inngåtte kvalitetskontrakter gjør dette mulig.

Ikke godkjent: Dette er ikke gjennomført fordi kvalitetskontraktene ikke gikk ut før fylkeskommunen på ny overtok ansvaret for kollektivtrafikken i Bergen.

70. Innenfor rammen av de statlige overføringer, inklusiv de nye incentivmidlene er byrådets målsetting økt kollektivandel.

Ikke godkjent: Selv om antallet kollektivreisende øker, går kollektivandelen ned fordi biltrafikken øker enda mer.

71. Byrådet vil vurdere både pris, takst— og sonestruktur og andre virkemidler for å nå dette målet.

Godkjent: Se punkt 67. Dette er gjennomført.

Byrådet: Systemet er blitt helt endret da man fjernet alle soner og fikk enhetstaksten. Bergen har opplevd tidens kollektivrevolusjon!

72. Arbeide for å fjerne ”flaskehalser” som er til hinder for kollektivtrafikken og gir et lite effektivt kollektivtilbud på innfartsårene.

Delvis godkjent : Her er det mye god vilje, men kommunens makt på dette området begrenses av de to andre aktørene, nemlig Statens vegvesen og politiet, for eks. når det gjelder kollektivfelt på nordre innfartsåre.

73. Føre en offensiv kollektivpolitikk i samarbeid med nabokommunene/fylkeskommunen for å realisere en høyere kollektivandel når Bergen overtar ansvaret for kollektivtrafikken innenfor byens grenser.

Ikke godkjent: Samarbeidet har vært elendig og ført til at fylkeskommunen har kunnet overta ansvaret for kollektivtrafikken igjen. Det er heller ingen grunn til å si seg fornøyd med deler av rutetilbudet fra nabokommunene til Bergen. Mange av rutene tar altfor lang tid. Sammenslåingen av HSD og Gaia til Tide har i stor grad bidratt til dette.

74. Arbeide for at et nytt billetteringssystem kan inngå som et av kollektivtiltakene i Bergensprogrammet.

Godkjent: Nytt billetteringssystem er underveis og kommunen har satt av investeringsmidler. Systemet skal på plass i løpet av neste år. Her må fylkeskommunen ta ansvaret for at fremdriften ikke har vært god

75. Beholde dagens trolleybussnett, og vurdere om dette kan utvides.

Delvis godkjent: Trolleybussen overlever kanskje når fylkeskommunen overtar kollektivansvaret, men alt arbeid med å vurdere forlengelse, blant annet ut i Fyllingsdalen har stoppet opp.

76. Arbeide for å åpne for at bilister med to eller flere passasjerer skal kunne benytte seg av kollektivfeltene.

Delvis godkjent: Kan bli innført på Flyplassveien, men er ikke endelig gjennomført. Det utredes også for strekningen Sentrum-Sandsli. Men entusiasmen for dette kan ikke sies å være stor i byrådet.

77. Realisere Flyplassveien med to kjørefelt i hver retning, og legge frem sak om bruk av kollektivfeltene.

Ikke godkjent: Dette er derimot en viktig byrådssak, men feltene er fortsatt ikke åpnet. Men det kan komme både nyttetrafikk og kompiskjøring i disse felten.

Både kommunen og Statens vegvesen vurderer nå om man skal tillate nyttetrafikk i kollektivfeltene på Flyplassvegen.

78. Arbeide for en snarlig realisering av veitunnel gjennom Ulriken som et OPS-prosjekt.

Delvis godkjent: Det er ikke tvil om at byrådet ønsker denne tunnelen, selv om juniorpartner Venstre ikke vil. Bystyret kan vedta reguleringsplanen for Arnatunnelen i høst eller kommende vinter, dersom de vil. Men transportanalysen for Bergensområdet setter spørsmålstegn ved om Arnatunnelen i det hele tatt bør bygges. Tilhengere av tunnelen mener byrådet ikke har gjort nok for å lobbe tunnelen på Stortinget og opp mot departementet.

79. Byrådet vil i samarbeid med Staten arbeide for å bedre den trafikale situasjonen rundt Danmarksplass.

Delvis godkjent: Har gjennomført en trafikkomlegging som leder noe av trafikken utenom Danmarksplass, men den store planen for å løse trafikkproblemene er ikke laget. Byrådet har satt av planmidler til dette formålet.

80. Samt forsere planleggingen av ”Mindetunnelen” for å bedre den trafikale situasjonen.

Ikke godkjent: I transportanalysen for Bergensområdet er tunnel fra Fjøsanger til Danmarksplass plassert i tiåret etter 2020. Bergen kommune har begrenset innflytelse på prioriteringene som foretas av Statens vegvesen. Da blir de seismiske undersøkelsene byrådet lener seg til, litt i tynneste laget.

81. Intensivere reguleringsarbeid og utbygging av gang- og sykkelveier.

Delvis godkjent: Dette arbeidet finansieres i stor grad av penger fra Bergensprogrammet. Disse pengene har Stortinget bestemt skal øremerkes for Bybanen og Ringveg vest fra det øyeblikk anleggsarbeidene kommer i gang. «Myke» prosjekter må da ta til takke med det som eventuelt blir til overs. Men det er åpnet noen parseller i løpet av de siste fire årene, men noen offensiv kan vi ikke snakke om.

82. Arbeide for å opprette flere ladestasjoner for elektriske biler, og at det skal benyttes flere elbiler i kommunal tjeneste der dette er hensiktsmessig.

Delvis godkjent: Etablert 20 nye ladestasjoner, men ikke kjøpt flere kommunale elbiler.

83. Bygge ut og videreutvikle ”park-and-ride” for biler og sykler i bydelene.

Ikke godkjent: Kfr. Pkt. 81. Ikke åpnet et eneste nytt Park and ride tilbud i perioden.

84. Fortsette kommunens arbeid med trygge skoleveier.

Godkjent: Byrådet følger planer, og har satt av 12 millioner kroner i året til dette formålet.

85. Arbeide for at flere skal koble seg til fjernvarmeanlegget for å oppnå mer miljøvennlig fyring/oppvarming.

Godkjent: Mange nye bygg er blitt tilkoblet, flere oljefyringsanlegg er avviklet og man har vedtatt plan for fjernvarme i sentrum.

86. Bergensprogrammet er vedtatt i bystyret og byrådet vil arbeide for å realisere de ulike prosjektene i programmet.

Delvis godkjent: Skansetunnelen er et av byrådets prestisjeprosjekter. Med dette skjer det ingenting med. Bybanen og Ringvei Vest jobbes det skikkelig godt med. Se for øvrig pkt. 81. 87. Byrådet vil søke å få avklart endelig finansieringen av både Bybanen, Ringvei Vest og de øvrige tiltakene i Bergensprogrammet.

Delvis godkjent: Kfr. Pkt. 81. Mye er avklart, men det mangler masse penger for å komme i mål. Opposisjonen kritiserer byrådet for ikke å ha jobbet nok opp mot departementet. Det ytterst forsurede forholdet mellom byrådet og departementet har ikke gjort situasjonen bedre.

88. Byrådet vil ikke ta i bruk virkemidler som veiprising i løpet av perioden, og i henhold til gjeldende regelverk er det ikke anledning til å bruke bompenger til drift av kollektivtrafikk.

Godkjent: Har holdt løftet sitt, selv om byråd Lisbeth Iversen mener det faglig sett er riktig med veiprising.