SSB og Statens forurensningstilsyn (SFT) presenterte i dag endringene i klimautslippene fra 1991 til 1999 for samtlige kommuner her til lands. Tallene omfatter de tre viktigste klimagassene: Karbondioksid, metan og lystgass.

— Økningen i Bergen skyldes først og fremst økning i veitrafikken, sier Gisle Haakonsen ved Statistisk sentralbyrå (SSB) til bt.no.

I 1990 ble det sluppet ut 300 000 tonn karbondioksid i trafikken her i byen. 1999 var tallet økt til 360 000 tonn, til tross for miljøvernere og politikernes forsøk på å snu trenden.

Oslo er blant verstingkommunene, med en økning i utslippene på 20 prosent. Også her er det trafikantene som må ta hovedskylden.

Dagens SSB- og SFT-tall viser også at utslippene av miljøfarlige dioksiner er redusert med 74 prosent fra 1990 til 2000. Siden 1995 er tallene halvert.

Reduksjonene skyldes i hovedsak lavere utslipp fra industrien som følge av strengere utslippskrav og at et par bedrifter med høye utslipp er nedlagt.

Dioksiner er fellesnavnet på en gruppe miljøgifter som er akutt giftige ved høye nivåer. Ved lavere konsentrasjoner kan dioksiner blant annet påvirke immunsystemet og har evne til å forårsake kreft.

Produksjon av metaller var den største kilden til dioksinutslipp i Norge i 2000.

DIS: En kraftig økning i veitrafikken er blant årsakene til at utslippet av klimagasser har økt kraftig siden 1991.
FOTO: HELGE SUNDE