Etter flere år med forsinkelser og utsettelser, vil regjeringen i løpet av svært kort tid legge frem Klimameldingen. Ifølge BTs kilder kan meldingen bli presentert allerede onsdag. Dermed har Ap, SV og Sp løst flokene i en sak som har stilt det rød-grønne regjeringssamarbeidet på svært harde prøver. Spekulasjonene om at SV kunne komme til å forlate regjeringen som følge av klimakrangelen, er nå erklært død og begravet.

Uten regnestykke

SV skal ha fått gjennomslag for at klimameldingen fastholder et mål om at to tredjedeler av utslippskuttene skal tas hjemme, slik klimaforliket i Stortinget i 2008 legger til grunn. Problemet er at den kommende stortingsmeldingen ikke vil inneholde de virkemidlene som trengs for å oppfylle målet, i hvert ikke innen 2020. Klimameldingen vil ikke presentere noe ferdig regnestykke over hvordan målet skal nås.

— Klimameldingen blir et slags føringsdokument som må følges opp med konkrete vedtak på mange politikkområder. Den reelle kampen vil derfor stå i forbindelse med Nasjonal transportplan, statsbudsjettene eller når myndighetene stiller krav til nye felt på sokkelen, får BT opplyst fra sentralt hold.

Det har vært knallhard dragkamp om en rekke tema, men de tre partiene mener alle har fått innfridd nok til at sluttstrek kan settes for forhandlingsføljetongen.

Dette blir etter alt å dømme utfallet av de viktigste stridstemaene i meldingen:

Klimafond: Delvis seier for SV, men ikke gjennomslag for at inntekter fra økt CO2-avgift skal øremerkes fondet. Pengene skal i stedet bevilges over statsbudsjettene. Det betyr mindre penger i potten enn det SV hadde sett for seg. Det har også vært kamp mellom partiene om hvilket av departementene som skal styre fondet. SV Nærings- og handelsdepartementet eller Miljøverndepartementet. I stedet blir Olje- og energidepartementet, gjennom det statlige selskapet Enova, som skal fordele midler til klimatiltak i den kvotepliktige delen av industrien.

Skogplanting: Senterpartiets får delvis innfridd kravet om at storstilt nyplanting av skog blir et av tiltakene i meldingen. Trær som vokser tar opp karbondioksid (CO2). Partiet vil plante fem millioner dekar ny skog, tilsvarende en tredjedel av Hordalands areal. Her har kampen i sluttfasen stått mellom Sp og SV. Dragkampen ender trolig med et kompromiss om såkalt «bærekraftig skogskjøtsel», der vernehensyn og nyplanting skal balanseres. Skogplanting vil uansett ikke gi noen merkbar klimaeffekt frem mot 2020.

Kollektivsatsing: Her blir oppfølgingen i Nasjonal transportplan avgjørende for ambisjonsnivået når det gjelder tiltak mot privatbilisme og satsing på kollektivtransport i byene. Ap har fått gjennomslag for storsatsing på dobbeltspor i Intercity-triangelet i det sentrale østlandsområdet.

Olje og CO2-avgift: Olje- og gassindustrien må belage seg på økning i CO2-avgiften. Miljøbevegelsen har stilt krav til SVs ferske miljøvernminister Bård Vegar Solhjell om en avgift på 1000 kroner pr. tonn, men nivået blir trolig på «bare» rundt 400 kroner. Deler av økningen skal kompensere for at oljeselskapene fra neste år får tildelt gratis utslippskvoter. SVs mål om lavere utvinningstempo på norsk sokkel blir ikke nevnt.

Etter det BT erfarer, vil meldingen også inneholde milliardsatsing på sykkelveier. Videre vil regjeringen vektlegge at regnskogsatsingen skal videreføres. Norge har allerede forpliktet seg til å bruke minst tre milliarder kroner til det omstridte tiltaket årlig frem til 2015. I tillegg kommer meldingen til å inneholde mer eller mindre forpliktende formuleringer om alt fra elektrifisering av felt på sokkelen til krav om miljøvennlige passivhus.

Si din mening i kommentarfeltet under!