— Jeg har en klar formening om at 2012 blir et vendepunkt til det bedre for de rusmiddelavhengige i Bergen, sier Ola Jøsendal, direktør ved Avdeling for rusmedisin ved Haukeland Universitetssykehus.

En tverretatlig arbeidsgruppe har nettopp levert fra seg sine forslag til tiltak som skal sprenge miljøet i Nygårdsparken og sørge for at de narkomane får et mye bedre tilbud enn i dag. Blant tiltakene er:

Massivt synlig politi

Politiaksjoner mot narkotikaselgere

Rusbehandling i stedet for straff for forbrytelser

Opprettelse av bydelshus med LAR-utdeling

Rusfrie boliger med oppfølging

Politiets hovedoppgave blir å rydde Nygårdsparken for omsetning og bruk av narkotika. De narkomane skal heller flyttes til bydelshus med tilbud om helse— og sosialtjenester, aktiviteter og oppfølging.

Fire til fem bydelshus

Sosialbyråd Lisbeth Iversen vil kalle inn den politiske ledelsen i alle partier for å samle bredest mulig enighet om tiltakene. Håpet er at de blir iverksatt i løpet av våren eller sommeren 2012.

— Vi ønsker blant annet bydelshus som i enda større grad knyttes til meningsfylte aktiviteter og strategiske planer for det enkelte mennesket, sier Iversen.

Et bydelshus vil koste mellom syv og ti millioner kroner, men det vil ikke være behov for mer enn fire-fem slike hus, tror Iversen.

Bedre liv for rusavhengige

Ola Jøsendal i Helse Bergen har stor tro på at noe endelig vil skje med narkotikamiljøet i byen.

— Det vil forhåpentlig bli veldig mye større effekt av disse gode tiltakene enn det vi har nå. Først og fremst blir det en bedre behandling av de rusmiddelavhengige. De får et bedre liv, det kan bli mindre kriminalitet, og det blir færre eller forhåpentlig ingen åpne russcener i Bergen. Det er min klare forventning, sier han.

Blant annet skal personer under 23 år som begår narkotikakriminalitet prioriteres for rusbehandling, dersom de selv ønsker behandling i stedet for straff. Dette skal ikke gå ut over erfarne brukere i behandlingskø.

— Haukeland Universitetssykehus bygger ut behandlingskapasitet hele tiden. Dette blir bedre for alle, sier Jøsendal.

Politiet sentrale

Den økte rekrutteringen av unge til Nygårdsparken, flere våpen i omløp i parken og et tøffere miljø er noe av bakgrunnen for at flere etater nå samarbeider om å sprenge de åpne russcenene i Bergen. Ett av forslagene er at flere innganger til parken skal stenges, og at politiet skal aksjonere oftere og øke overvåkingen av miljøet. Politimester Geir Gudmundsen sier han nå er mer optimistisk enn på lenge.

— Jeg oppfatter at det er et godt tverrfaglig og tverretatlig ønske om å sette i gang tiltak for å redusere narkotikabruken på de åpne russcenene i byen, sier Gudmundsen.

Han ønsker ikke å uttale seg spesifikt om de foreslåtte tiltakene før den politiske behandlingen er ferdig.

Gudmundsen regner med å måtte søke støtte til prosjektmidler fra statlig hold for å kunne øke innsatsen mot narkotikamiljøet.