— Rent konkret var det vår oppgave som klageinstans å vurdere om pasienten hadde rett til fortsatt behandling, sier Arianson.

Fylkeslegen oppnevnte en ekstern medisinsk sakkyndig til å bistå ved vurderingen.

— Det var ingen sprik mellom vurderingen til de sakkyndige og sykehusets egne eksperter.

— Ble også de etiske sidene ved saken vurdert?

— Denne saken har selvfølgelig også etiske sider. Men klageinstansens oppgave i denne saken har vært å vurdere de medisinske og formelle forholdene i henhold til pasientrettighetslovens bestemmelser. Vi fant at sykehusets vurdering og beslutning både faglig og rettslig er korrekt.