Det handler om en planlagt bane for motocross ved Tennebekk i Laksevåg. En drøm for motorungdommen, men et lite mareritt for turfolket.

Og ubeleilig for Bergen kirkelige fellesråd, ettersom det aktuelle crossområdet er vurdert avsatt til fremtidig gravlund.

Nå blir det motocrossbane i stedet. Midlertidig, riktignok, og på klare betingelser om begrenset inngrep i naturen.

Men ille nok, mener Bergen Turlag, og klager på vedtaket.

Gir dispensasjon

På møtet 31. januar vedtok komite for miljø og byutvikling på sin side å fatte vedtak som gir midlertidig dispensasjon fra gjeldende kommuneplan for motocross i Tennebekk.

Vedtaket var i tråd med Byrådets innstilling.

I vedtaket forutsettes det at dispensasjonen faller bort senest ved utgangen av 2005, også dersom tiltaket medfører vesentlige ulemper i forhold til tur— og friluftsinteresser.

Tidligere har også Laksevåg bydelsstyre anbefalt søknaden om motocrossbane ved Tennebekk.

Klager på vedtak

Likevel har Bergen Turlag gått til det skritt å klage på vedtaket. I klagen heter det at støy fra banen sterkt vil forringe Kanadaskogen som turområde.

«Etter Bergen Turlag sin mening vil etablering av en motocrossbane være sterkt ødeleggende for mulighetene til å oppleve fred, ro og naturkontakt i Kanadaskogen», heter det i klagen.

Den går videre til Fylkesmannen dersom den ikke får forståelse i kommunen.

Dessuten beklager Bergen Turlag at organisasjonen ikke fikk denne saken til høring, til tross for at det knytter seg store friluftsinteresser til Kanadaskogen, og at turlaget i samarbeid med kommunen har vært engasjert i merkingen av turløyper.

Midlertidig bane

Byråd Tom Knudsen er fullstendig oppmerksom på at mange instanser er negative til motocrossbanen, men understreker sterkt at det er snakk om et midlertidig vedtak, og for en begrenset periode.

— Dessuten har det vært av vesentlig betydning for oss at vi imøtekommer en ungdomsgruppe som mangler et miljø, sier han.

— Men hva med Kirkens behov for en fremtidig gravlund?

— Akkurat det forholdet skapte naturlig nok stor tvil. Men da det viste seg at dette området verken var prioritert eller nevnt i kirkemeldingen, fant vi det likevel forsvarlig å gå inn for en midlertidig motocrossbane, sier Knudsen.

Arbeide for permanent bane

I møtet i komiteen la Venstres Hans-Carl Tveit frem forslag om at Byrådet må finne en permanent plassering for motocrossbane, slik at en i god tid før anlegget i Tennebekk avvikles, har et alternativ å tilby.

Dette forslaget fikk bred tilslutning.

MOTOCROSS: Ved inngangen til Kanadaskogen ved Tennebekk ligger området som er vedtatt brukt til midlertidig motocrossbane.
FOTO: ARNE NILSEN