Overfor fylkeslandbruksstyret foreslår landbruksdirektør Ole Bakkebø at det blir fremmet motsegn mot å omgjøre markene innover mot Mellingen til næringsområde.

Landbruksdirektøren mener at grøntdraget mellom Dalavegen og motorveien gjennom Åsane bør beholde statusen som viktig kulturlandskapsområde og område til kirke— grav- og urnelund, slik det opprinnelig var foreslått.

Bystyret i Bergen vedtok imidlertid i juni i fjor å åpne for ny næringsutvikling på den omstridte tomten som ble døpt Nyborg Næringspark. Nå vil IKEA bygge nytt varehus der.

En rød tråd

Tallet 2000 går som en rød tråd gjennom beretningen om Nyborg Næringspark..

I sin tid lovet Nyborg Næringsutvikling 2000 nye arbeidsplasser på tomten. Da IKEA fikk hånd om den, ble det lovet 2000 flere varer i det nye kjøpesenteret.

Det siste innspillet i den tall-leken kommer fra landbruksdirektøren som minner om at Mellingen fikk kulturlandskapsprisen i 2000.

— Området i Mellingen er mye brukt i rekreasjonssammenheng. Når det gjelder turopplevelser for innbyggerne i Åsane, og for byen sine innbyggere generelt, så starter turopplevelsen med postveien innover til Mellingen allerede ved Åsane kirke, skriver direktøren i sin innstilling til fylkeslandbruksstyret.

Ny høringsrunde

Bystyrets vedtak sist juni var et så klart brudd med den opprinnelige kommunedelplanen, at den del av planen ble sendt ut på ny høring. Det er i den forbindelse at saken torsdag 26. mars skal opp i fylkeslandbruksstyret.

Der har Høyre, Frp og KrF flertall. De tre partiene stemte alle for utbygging da saken var oppe i bystyret. Voteringen i fylkeslandbruksstyret blir en første prøvestein på hvordan IKEAs planer blir mottatt av de ulike partiene.

Blir det flertall for motsegn, kan saken havne i Miljøverndepartementet.

For tomteeierne står store penger på spill. IKEA vil betale minst 100 millioner for den over 100 mål store tomten.

Selv om IKEA skulle få grønt lys fra fylkeslandbruksstyret, er det flere rundingsbøyer å passere. Også fylkesmannens miljøvernavdeling har hjemmel for å fremme motsegn. Her skal en eventuell motsegn ikke behandles politisk. Til nå har miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen hatt felles oppfatning av byggeplanene på Nyborg.