I dag legger byråd Filip Rygg frem saken om bompengepakken som skal finansiere Bybanen til Flesland, nytt bybaneverksted og gang— og sykkelveisatsingen til byrådet. I tillegg vil byrådet fremskynde byggingen av Skansetunnelen. Det siste er ikke Arbeiderpartiet med på.

— Vi inngikk for 12 år siden en avtale om Bergensprogrammet. I den lå Skansetunnelen inne. Det har skjedd mye på trafikkfronten, som vi ikke tok høyde for da vi laget avtalen, sier Aps gruppeleder i komité for miljø- og byutvikling, Geir Steinar Dale.

Ønsker ikke flere biler

I går ble han orientert om saken byrådet skal behandle i dag. Dale vil ikke si noe om innholdet i orienteringen fra Rygg, men han bekrefter at det er uenighet om Skansetunnelen.

— Vi ønsker ikke tiltak som bidrar til å føre flere biler inn i sentrum. Derfor er vi skeptiske til tunnelen, sier Dale.

BT har tidligere skrevet at det ligger an til at prisen på en enkeltpassering gjennom bompengeringen øker fra 15 til 25 kroner fra 2013. I tillegg skal flere av de gunstige rabattordningene fjernes. Samlet vil dette gi drøye 300 millioner kroner ekstra i årlige inntekter fra bompengeringen.

Aner ikke prisen

Dette vil ikke være tilstrekkelig til å betale for alle de tiltakene byrådet vil ha inn i den nye pakken. Skansetunnelen er gitt en pris på 700 millioner kroner, men for denne tunnelen foreligger det ikke nyere kostnadsoverslag. Statens vegvesen beregnet prisen til 404 millioner kroner i 1998. Siden har man bare plusset på med noen hundre millioner.

Dersom tunnelen må gå i to løp, noe mye tyder på at den må på grunn av trafikkmengdene, kan prisen fort bli det dobbelte av det beløpet byrådet har satt, får BT opplyst fra kilder i Statens vegvesen. To løp fører og til plassproblemer. Det planlagte tunnelinnslag i Christies gate lar seg vanskelig gjennomføre med mindre veiarealet her utvides.

Statens vegvesen vil ikke prioritere prosjektet, og mener det ikke vil ha noen betydning for trafikkavviklingen utenfor det nærmeste sentrumsområdet.

— Vi vurderte tunnelen i forbindelse med utredningen av det fremtidige veisystemet i bergensområdet og mente dette ikke var et prosjekt som hørte hjemme der. Dette er et lokalt veiprosjekt Bergen kommune må ta ansvar for, sier prosjektleder for konseptvalgutredningen for bergensområdet, Magnus Natås.

Kurant tunnelprosjekt

Han sier at tunnelen absolutt lar seg realisere, og senest da Gulating-bygget ble reist, tok man hensyn til en mulig fremtidig tunnel.

— Under Gulating-bygget er fundamentet forsterket for å tåle en tunnel.

Ifølge Natås foreligger det en innsigelse fra Riksantikvaren på tunnelen. Den er knyttet til frykten for grunnvannslekkasjer, som igjen kan skade de mange kulturminnene i grunnen under Vågsbunnen.

Skuffet over byrådet

Arbeiderpartiet blir viktig når byrådet skal sikre seg flertall for bompengepakken, for byrådspartner Frp har avtalefestet en rett til ikke å stemme for en ny pakke. Aps Geir Steinar Dale mener partiet burde vært tatt med på samtaler tidligere.

— Dette er nok et eksempel på at byrådet ikke tar hensyn til opposisjonen, sier Dale.

Det avviser Filip Rygg.

— Byrådet har nettopp fått saken. Jeg må nesten drøfte den i byrådet før jeg drøfter den med Arbeiderpartiet.

— Er ikke løpet i praksis kjørt, når en så viktig sak har passert byrådet?

— Vi legger frem en sak vi mener er viktig og riktig, så må det være opp til gruppelederne og bystyregruppene å vedta den. Jeg mener Bergensprogrammet er en avtale. Står man ved den, bør det være lett å enes om hva bompengeavtalen skal inneholde, sier Filip Rygg.