— Det er på tide å rope et varsku. Hvis kommunen hele tiden skal ta biter av skogen til boligformål ender vi opp med at denne perlen til slutt mister sin verdi som friluftsområde, sier Eirik Ståle Jacobsen i Kanadaskogens venner til Bergens Tidende.

Bergen og omegn Boligbyggelag (BOB) ønsker nå å bygge ut et område helt sør i Kanadaskogen, i flukt med den 40 år gamle bebyggelsen på Hesjaholtet. Etter gjeldende reguleringsplan ligger det aktuelle området innenfor byfjellsgrensen og har status som friareal. Høsten 2005 ga imidlertid et borgerlig flertall i bystyret grønt lys for å endre grensen slik at området i dag er blitt utbyggingsklart.

Skadelig

— Vi er veldig imot dette, sier Ståle Jacobsen. Vi mener at en utbygging i dette området vil være til skade for hele Kanadaskogen, og stikk i strid med at man fra kommunalt hold hele tiden har fremhevet at det ikke skal gjøres inngrep i friluftsområdet uten at det foreligger en fullstendig konsekvensanalyse. Folk i Fyllingsdalen er av den oppfatning at hvis man nå tar enda en bit av Kanadaskogen, så vil det ødelegge den på lignende måte som andre utbygginger tidligere har gjort i skogens randsoner. Til slutt vil det være lite igjen.

Ståle Jacobsen mener at BOBs planer føyer seg pent inn i rekken av flere utvidelser av boligområder fra flere kanter inn i Kanadaskogen, fra 1970-tallet og utover. Både ved Burmaveien, på Lyngbø, Lauvås og Spelhaugen har bebyggelse, veier og industriområder spist til seg store biter av det opprinnelige skogsområdet. Dette er en direkte årsak til at foreningen Kanadaskogens Venner så dagens lys i fjor. Foreningens viktigste formål er å forhindre videre utbygging av Kanadaskogen.

Flytting av byfjellsgrensen

Ståle Jacobsen viser til en 10 år gammel levekårsundersøkelse som fortalte at flertallet av dem som bor i Fyllingsdalen trives svært godt. Ikke minst på grunn av bydelens grønne preg. På denne bakgrunn må det være en særdeles viktig og prioritert oppgave å sikre Kanadaskogen for fremtidige generasjoner, mener «vennene».

I løpet av våren skal bystyret rullere kommuneplanens arealdel. Kanadaskogens venner ber nå i en høringsuttalelse om at byfjellsgrensen ved Hesjaholtet blir flyttet tilbake slik det ble foreslått i kommuneadministrasjonens høringsforslag av september 2005. Foreningen ber dessuten om at BOBs utbyggingsplaner stilles i bero til en slik ny grense er vedtatt av bystyret. Det blir også pekt på at BOBs planer er i strid med gjeldende reguleringsplan der det aller meste av det planlagte boligområdet er regulert som friareal.