Kommunen og Terra engasjerte eit privat revisjonsfirma for å overprøve Linde sin revisjon. Deretter engasjerte Terra og kommunen Terra Securities sitt advokatfirma, Wiersholm, for å prøve å torpedere Linde sine juridiske vurderingar.

Rekningane vart betalt av Terra Securities. Det stadfester rådmann Nils Geir Myrkaskog i Vik.

«Svarte-lista» Vik

Dette skjedde etter at revisor Linde i SFrevisjon i revisjonsmelding 7. juni slo ned på det han meinte var endringar i investeringsvilkåra som innebar at Vik opptrådte i strid med kommunelova om bruk av lån.

Eit direkte resultat var at Vik måtte bokføre ei gjeld på 149,5 millionar.

Revisjonsmeldinga frå Linde som gjekk til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, resulterte i at Vik på ny vart førd inn i det såkalla Robek-registeret som inneber at kommunen må ha godkjenning frå Fylkesmannen for diverse økonomiske disposisjonar, mellom anna låneopptak.

Den eksternt engasjerte revisoren, Leif Jarle Aase, i RevsiorGruppen Bergen, gjekk imot konklusjonane frå revisor Linde i ein rapport frå august.

Deretter kontrar revisor Linde. Han slår fast at ei kjend plikt om tilbakebetaling må stå oppførd i balansen i reknskapen. Men konsekvensen av det er at bruken av pengane til kjøp av aksjar og obligasjonar er ulovleg etter paragraf 50 i kommunelova. Han opplyser at denne forståinga er drøfta med fagkomiteen i stiftinga God Kommunal Reknskapsskikk.

Fylkesmannen sparka 6. september ballen frå Linde vidare til Kommunaldepartementet for å få svar på kva som var rett.

Lobbing mot KRD

På toppen av dette troppa Vik kommune, saman med Terra Securities og den ekstra-engasjerte revisoren opp på møte i Kommunal— og regionaldepartementet for å overtyde departementet om at Linde tok feil.

Møtet vart halde 26. september og her deltok ordføraren, rådmannen og rekskapsføraren i Vik, meklarane Knut Anders Opstad og Harald Norberg frå Terra og statsautorisert revisor Leif Jarle Aase

Etter at dette «lobbe-møtet» vel var over sende dåverande Sp-ordførar Erik Lindal i Vik 5. oktober brev til Kommunaldepartementet der han ba om møte med kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa for å drøfte saka før departementet tok endeleg avgjerd. I brevet presiserer Lidal at dette «er ei viktig sak for Vik kommune».

Møtet vart ikkje halde, og kommunenen fekk heller ikkje svar på førespurnaden om eit møte.

16. oktober oversender så Vik kommune det ein omtalar som ei juridisk vurdering frå advokatfirmaet Wiersholm til Kommunaldepartementet.

Juridiske feil

Advokatfirmaet avviser revisor Linde sitt standpunkt og hevdar at transaksjonane er lovlege: det same standpunktet advokatfirmaet fekk Kommunaldepartementet med på i 2002. Den juridiske vurderinga frå advokatfirmaet frå 2002 fylgjer med som vedlegg.

Synspunkta og standpuktet Wiersholm og departementet kom til i 2002, vart i januar i år, underkjend av Lovavdelinga i Justisdepartementet.

Rådmann Nils Geir Myrkaskog i Vik seier nå at det knapt kan vere tvil om at Linde har hatt heilt rett og at departementet for lengst burde ha kunna konkludert. Det kunne ein gjort om departementet hadde slege tilbake til si eiga avgjerd frå 2006 i ei sak som galdt Saltdal kommune.

Hadde ikkje kjennskap

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), opplyser til Bergens Tidende at ho ikkje har hatt kjennskap til møtet om denne saka i departementet. Ho legg til at ho heller ikkje har tenkt at ho skal ha oversyn over alle møte som blir halde på administrativt plan i departementet.

Ho kan nå opplyse at departementet ikkje gav uttrykk for noko standpunkt i saka under møtet og at saka har vore under arbeid i departementet sidan. Eit svar med departementet sitt standpunkt er nå like om hjørnet.

Meklarane i Terra Securities og Vik kommune slo i fjor «pjaltane» saman for å torpedere revisjonsmerknadane frå kommunerevisor Ingvar Linde. Nå får Linde på ny heilt rett. (Arkivfoto)

SKULLE TORPODERAST: Meklarane i Terra Securities og toppane i Vik kommune slo i fjor «pjaltane» saman for å torpedere revisjonsmerknadane frå kommunerevisjor Ingvar Linde. Nå får Linde på ny heilt rett. ARKIVFOTO: ODDLEIV APNESETH