RUNE VALDERHAUG HENNING A. HELLEBUST rune.valderhaug@bt.no

Menighetene i Bergen sentrum har verdier på mellom 500 millioner og en milliard kroner, som ikke fremgår av menighetsrådenes regnskaper. Dette gjelder Domkirken, Korskirken, Mariakirken, Johannes og St. Jakob menigheter.Anslaget har Bergens Tidende fått fra kirkevergen i Bergen, Gunnar Wik. Selve kirkebyggene i Bergen sentrum er ikke med i disse tallene. Derimot dreier det seg om blant annet syke— og aldershjem, barnehager, menighetshus, aldersboliger, fonds og stiftelser, som den enkelte menighet i praksis har liten eller ingen kontroll over. - Kan miste kontrollen - I praksis kan disse verdiene forsvinne fra den norske kirkes kontroll, sier plan- og økonomisjef i Bergen kirkelige fellesråd, Martin Kulild. Selv om eiendommene og institusjonene opprinnelig tilhørte menighetene, måtte menigheten tidligere opprette stiftelser for å drive eksempelvis aldershjem og barnehager. En nyoppdaget bieffekt er at stiftelsesloven gir styrene mulighet til selv å omgjøre mandatene til institusjonene, og drive for eget forgodtbefinnende. Uten at menighetene kan gjøre noe med det.- Om ikke verdiene forsvinner, kan det skje at de, etter styrets inngripen, ikke blir drevet til beste for menigheten. Slik mister vi den folkevalgte kontrollen over verdiene til kirken, sier Kulild, som ikke vil komme med eksempler på at så skjer. Skal undersøke verdiene Bergen kirkelige Fellesråd tar nå affære på oppdrag fra Bjørgvin bispedømmeråd. I forkant av at de seks menighetene i Bergen sentrum skal slås sammen til en ny stormenighet fra 1. januar neste år, ønsker fellesrådet å få en oversikt både over verdiene, og de taktiske disposisjonene de seks menighetene nå gjør i forbindelse med den nye stormenigheten.Et eget hurtigarbeidende utvalg skal derfor utrede de økonomiske, eiendomsmessige og juridiske konsekvensene i forbindelse med etableringen av stormenigheten innen april i år. Også kommunerevisjonen i Bergen har bedt om bedre oversikt over forvaltningen av kirkens verdier. Advarer mot stiftelser - Vi har åpenbart en del gråsoner her. Men dette behøver ikke å bety at det har forekommet kritikkverdige disposisjoner. Det problematiske er i første rekke at disse verdiene ofte ikke er med i menighetsrådenes regnskaper og dermed utenfor offentlig og folkevalgt kontroll. Derfor vil vi nå ha alle økonomiske disposisjoner i sentrumsmenighetene frem i lyset, og skaffe oss en samlet oversikt over sentrumsmenighetenes eiendommer, stiftelser, fonds og andre verdier. Samtidig må vi avklare juridisk og økonomisk hvordan man skal forholde seg til verdiene i hver enkelt menighet når de slås sammen, sier Wik.- Etter at vi fikk den nye kirkeloven, er hvert enkelt menighetsråd eget ansvarlig rettsobjekt. Derfor advarer vi i dag menighetene mot å etablere stiftelser, som fritt kan endre bruken av økonomiske gaver og verdier utenfor det folkevalgte menighetsrådets kontroll, sier Wik.

Les også: - Fullstendig uproblematisk- Egenrådige styrer