Beskrivelse: Hele skråningen vest av Birkelandsfjellet er kildeområde for steinsprang. Steinsprangur ligger ned til vegen Birkelandsbotn helt nord til Galtabrekke. Det er observert ur og steinsprangblokk i hele dalsiden over Kirkebirkeland. En bekk drenerer gjennom et tynt løsmassedekke ned Storstigen, der hellingen til dels er over 28°. Det er lite spor etter tidligere flomskred i forbindelse med bekken.

Mellom husene Birkelandsbotn 21A/B og 23 og Birkelandsvatnet er det en skråning med tjukt løsmassedekke (figur 6). Her er det kommet bekymringsmelding knyttet til leire. Foten av skråningen, ned mot Birkelandsvatnet er gravd ut (pågående gravearbeider). Det ble ikke observert leire i utgravingsområdet. Løsmassene består så langt det var mulig å se av leirholdig morene. Denne vil være mer stabil enn en leiravsetning. Gradienten i skråningen opp mot nr 21 A/B og 23 er noe lavere enn 28°, men er ikke bevokst med skog. Utgravinger i bratte løsmasseskråninger har ofte vist seg å kunne destabilisere deler av lasmassedekket. I dette tilfellet regner vi med at det er gjort geotekniske vurderinger av stabiliteten i forbindelse med utgravingene i foten av skråninga.

Spesielle forhold: Det er etablert sikringsvoll for Øvre Kirkebirkeland. Det er imidlertid ikke observert sikringstiltak for den eldre bebyggelsen i Osvegen 76-82, og heller ikke for de nordligste leilighetene i rekkehusbebyggelsen (84, 96 og 35-41). Bekken fra Storstigen dreneres ned i rør ved Øvre Kirkebirkeland 74.

Konklusjon: Befaringene i dette området viser at det ligger bebyggelse helt opp til områder der det er observert steinsprangmateriale, noe som indikerer at det kan være relativ høy sannsynlighet for steinsprang for noe av bebyggelsen. Utløpsrekkevidde for steinsprang bør derfor gjøres for hele skråningen vest av Birkelandsfjellet. Steinsprangfaren bør spesielt vurderes mot usikrede bolighus.

Stabiliteten til løsmasseskråningen mellom hus 21 A/B og 23 og Birkelandsvatnet bør vurderes med tanke på jordskred så lenge det ikke er satt opp ny støtte for foten av skråningen