1. Byrådet vil legge vekt på kirkens og de kristne organisasjoners og andre livssynsorganisasjoners holdningsskapende arbeid blant barn og unge.

Godkjent: Byrådet har fått gjennomslag for en beskjeden økning i tilskudd til barne— og ungdomsarbeid, herunder det arbeidet kirken driver.

  1. Vi vil derfor legge til rette for det arbeidet som Den norske kirke, frimenighetene og de frivillige organisasjonene utfører, kan sikres gode arbeidsforhold og økonomisk støtte.

Delvis godkjent: Byrådet har i perioden ikke bevilget mer enn det som kompenserer for lønns- og prisvekst. Bergen Kirkelige Fellesråd mener det er et gap mellom kommunenes bevilgninger og Bergen kirkelige Fellesråds behov. De har bedt om 8 millioner mer i driftsmidler og 3 millioner mer til vedlikehold.

  1. Sikre at kommunen fortsatt yter sin del av det økonomiske grunnlaget som er nødvendig for at kirken kan utføre sine oppgaver.

Delvis godkjent: Se punkt 235

  1. Arbeide for en statlig satsing og prioritering av arbeidet med å brannsikre av kirker og andre kulturminner.

Godkjent: Gjennom et budsjettforlik med Frp for 2007 er det satt av 3 mill. kroner til utbedringsarbeid av middelalderkirker, men behovet er 100 millioner kroner.

  1. Byrådet vil gi økonomisk støtte til vedlikehold og rehabilitering av kirker og kirkegårder

Delvis godkjent: I budsjettet for 2007 er det satt av 10 mill. kroner til masseutskifting i kirkegårder. Investeringsbudsjettet for 2007 viser en kraftig økning til 40 mill. kroner, men i økonomiplanen er de årlige investeringene redusert til 10 mill i 2010.

  1. Byrådet vil gi støtte til rehabilitering av kirkeorglene, gjerne i samarbeid med private.

Ikke godkjent: Her har det ikke skjedd noe i perioden.

  1. Byrådet vil sikre tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Delvis godkjent : Se pkt. ovenfor.

  1. Byrådet vil utvide gravplasser i takt med behovet i de ulike bydelene

Delvis godkjent: Gjennom budsjettforlik med Frp er det satt av 10 mill. kroner til dette formål i 2007 Det er også satt av mer areal i kommuneplanens arealdel.

  1. Byrådet vil fortsatt gi støtte til kirkemusikk og kulturprosjekter i kirken

Delvis godkjent: Bevilgningen til kulturtiltak er de siste årene økt, det inkluderer også kulturprosjekter i kirken, og kirkemusikk blir nå egen post på budsjettet.