TOR LEIF PEDERSEN

Grønn etat i Bergen kommune i samarbeid med fylkesmannens miljøvernavdeling har nemlig satt i gang et prosjekt for å kartlegge hvilke viltarter som finnes i Bergen, og hvor de holder til.

Parksjef Sissel Lerum i Grønn etat sier til Bergens Tidende at viltkartlegging er en del av registreringene kommunen nå driver for å kartlegge det biologiske mangfold i Bergen.

— Kartlegging av vilt er et viktig og nødvendig verktøy i all arealplanlegging. Ikke bare nyttig i forhold til utbygging og det generelle byggepress som kommunen skal handtere, men også vesentlig for arbeidet med kanalisering av ferdsel i naturområdene i Bergen, sier Lerum.

— Vi ser dette for eksempel igjen i forvaltningsplanene vi lager for Byfjellene. Der ivaretar vi noen områder og biotoper (biologisk miljø) med minst mulig ferdsel. Canadaskogen er eksempel på et bynært område i byen med rikt dyreliv. Vi vil ikke at mange mennesker skal ledes til alle steder i Canadaskogen, for da forsvinner viltet. Slike avveininger er vi nødt til å ta av hensynet til økologi og bærekraft, sier parksjefen.

Landbrukskonsulent i kommunen, Kjetil Christensen, skal lede arbeidet i samarbeid med fylkesmannens miljøvernavdeling, som også har vært med på å betale for prosjektet.

Natur under press

— Innen utgangen av året skal vi ha gått gjennom det som finnes av registreringer av vilt og biologisk mangfold i Bergen, forteller Christensen.

— Kunnskapene og kompetansen som finnes blant ressurspersoner og organisasjoner, vil vi dra nytte av. Det skal også gjennomføres feltarbeid. Vi skal utarbeide viltkart og viltrapporter. Norsk Viltkompetanse er engasjert som faglig konsulent.

— En del gjenværende naturområder i Bergen er under stort press og utgjør spesielle utfordringer i arealplanleggingen, sier Christensen.

Hvor går hjorten?

— Oppstykking av viltområder har særlig påvirket storfuglbestanden. Storfugl, hakkespetter og hauker trenger større sammenhengende områder med variasjon i leveområder. For disse artene er det viktig med furuskog i ulik alder, myrer og død ved. En annen viktig utfordring for prosjektet er å få en oversikt over hjortetrekk og leveområdene til hjorten. Videre vil vi ha opplysninger om de vann og våtmarker som er viktige leveområder for fugl, og forekomst av truede og sårbare arter, sier Kjetil Christensen.

Det skal utarbeides digitale viltkart. Noen opplysninger vil bli unntatt offentlighet. Eksempler på det er hekkeplasser for enkelte rovfuglarter og spillplasser for storfugl. Blir slike opplysninger offentlig kjent, kan det være til skade for den enkelte viltart.

ROVFUGLREIR: I Canadaskogen hekker det rovfugl, og her er ett av rovfuglreirene.<p/>FOTO: TOR HØVIK
I SKOGEN: vKjetil Christensen til venstre og Olav Overvoll skal finne ut hva som finnes av vilt i Bergen. Her er de på tur i Canadaskogen.<p/>FOTO: TOR HØVIK