– Me samarbeider med fleire informantar i bydelen, fortel arkivsekretær ved stadnamnsamlinga Kjell Erik Steinbru (50). Det siste halvåret har han reist rundt i bydelen og gjort lydopptak av uttalemåten på gamle stadnamn.

Arvegods

Det innsamla materialet blir no fortløpande digitalisert og publisert på prosjektets eiga heimeside; Nordisk Institutt Stadnamnsamlinga, og Steinbru håpar at både skulane i Åsane og andre interesserte vil ta det innsamla materialet i bruk.

– Gevinsten er at ein blir meir kjend med heimstaden sin, seier han.

– Mange av desse stadnamna har røter langt tilbake i tida, og fortel si eiga historie om kva bakgrunn språket og kulturen vår har. Slik kan det vera ei motvekt til all påverknad som kjem ute frå den store verda. Eg trur mange kjem til å setja pris på at dette materialet, nedarva gjennom generasjonar, no blir gjort allment tilgjengeleg.

Det er i hovudsak to stadnamninnsamlingar gjort av Asbjørn Øye og Eivind Buanes som har gitt utgangspunkt for innleiingane i Åsane.

8000 stadnamn

– Alle dei 4650 stadnamna som Øye samla inn er no er lest inn. Det som gjenstår, er samlinga til Buanes.

– Overlappar dei kvarandre?

– Nei, men dei utfyller kvarandre. Buanes samla inn namn frå den nordvestlege delen av Åsane, og brukte dette materialet i hovudfagsoppgåva si frå 1971 – mens Øye seinare samla inn stadnamn frå resten av bydelen. Til saman utgjer dei to samlingane rundt 8000 stadnamn. Det er ganske imponerande.

– Er det namn som står i fare for å gå tapt?

– Ja, berre på kartet over Sæterstøl (som dekkjer ein sentral del av Åsane), har me kartfesta 1200 namn på eit lite område. Det er klart at dei fleste av dei ikkje er i bruk lenger.

Nyborg

Kjell Erik Steinbru er også oppteken av at dei namna som er i bruk, skal vere riktige.

– Nyborg er eit heilt oppdikta namn, seier han.

– Dette har eg nettopp fått stadfesta, etter at ein lokalkjend åsabu tok dette opp med oss. Området heiter eigentleg Midtbygda. Nyborg var ei tomt på garden Saurås (gnr. 190) ved innkjørselen til Åsane gamle kyrkje. På 30-talet blei det bygd ein butikk på tomta, og seinare blei det oppretta eit postkontor i dette bygget. Postkontoret fekk då namnet Nyborg etter tomta, og har sidan festa seg som namn på den gamle bygda. Dette må seiast å vera svært uheldig. Bygda heiter Midtbygda, og det er eit namn som fortener å bli teke vare på. Dersom nokon tek dette opp som ei sak, trur eg at namnevernparagrafen i Lov om stadnamn her vil kome inn med full tyngd.

Les meir i Åsane Tidende.

NYBORG: - Bygda heiter Midtbygda, seier Kjell Erik Steinbru om området som ved ein feil har fått namnet Nyborg. Kanskje ei sak for bydelsstyret?
Magne Fonn Hafskor
8000 STADNAMN: - Me har registrert rundt 8000 stadnamn frå Åsane, seier Kjell Erik Steinbru, som no arbeider me å gjere denne samlinga tilgjengeleg på nett med tilhøyrande kartplassering og lydfiler med riktig uttale av namna.
Magne Fonn Hafskor