Stort sett er tallene hyggelig lesning. Bare når det gjelder voldtekter og grove voldsepisoder, er trenden at antallet anmeldelser øker.

– Nå går det meste bra i samfunnet generelt. Det er en av de viktigste årsakene til at kriminaliteten minker, sier politioverbetjent Morten Ørn.

Frykter GPS-tyverier

Det er særlig antallet vinningssaker som minker i omfang. De siste ti årene har det aldri vært registrert færre anmeldelser enn i 2006. Tallet på innbrudd i biler er kraftig redusert. Morten Ørn mener fjerningen av parkeringsplasser i sentrum kan være en av årsakene.

– Flere biler står på parkeringshus hvor det er kamera. Vi håper også kampanjene som vi hadde i fjor for å få folk til å ta med seg verdisaker ut av bilene, har hjulpet, sier Ørn.

Politioverbetjenten frykter at biltyverier vil bli mer attraktive i årene som kommer dersom flere bilister kjøper seg GPS som står fastmontert i bilen.

– Lavere mørketall

Antallet skadeverk og økonomiske lovbrudd holder seg stabilt lavt. Også tallet på narkotikasaker er også lavere enn på ti år, men dette skyldes først og fremst politiets prioriteringer.

– Tidligere jobbet vi mye med kartlegging av brukerne. Nå jobber mange av de samme personene med å avdekke prostitusjon, hallikvirksomhet og andre former for organisert kriminalitet. De ulike formene for kriminalitet konkurrerer om ressursene, sier Ørn

Det har aldri vært anmeldt flere voldtekter de første seks månedene enn i år. 53 tilfeller er meldt til politiet, som tror det betyr at mørketallene minker.

– Den nye ordningen ved voldtektsmottaket på legevakten gjør at man kan sikre spor uten at de som er rammet trenger å gå til politiet med det samme. Dermed får de et par dager å tenke seg om, noe som gjør at vi oftere får en anmeldelse, sier Ørn.

fakta/kriminalitet

— Samlet sett synker mengden anmeldte saker med 13,7 prosent i forhold til samme periode i fjor.

— Det er registrert til sammen 9756 anmeldelser så langt i år. Det gir et snitt på nesten 54 anmeldelser hver dag i Hordaland. De aller fleste forbrytelsene skjer i Bergen kommune.

— Saksbehandlingstiden har gått noe ned de tre siste årene. Antallet saker som blir oppklart ligger nokså stabilt på litt under 50 prosent.