Det viser en fersk rapport fra Hordaland fylkeskommune. Undersøkelsen som er grunnlag for rapporten har sett på sammenhengen mellom elevenes karakterer fra grunnskolen, og karakterene de får etter det første året på videregående.

Bedrer på yrkesfag

Noen skoler peker seg ut ved å ha et karakternivå etter 1. klasse som ligger godt over det elevene hadde fra grunnskolen. Blant disse er Bergen maritime videregående skole, Austevoll vgs., Rubbestadneset VGs og Os vgs.

— Disse skolene er ikke blant dem som er kjent som eliteskoler, men de har en klar profil i sine lokalmiljøer, og de er gode yrkesskoler. Det er overraskende at de peker seg så positivt ut, sier fungerende fylkesordfører Tom-Christer Nilen.

Han legger til at rapporten viser en systematisk forskjell mellom gymnas og yrkesfaglige skoler.

— Utfordringene elevene møter på studieforberedende gymnas er nok større enn i yrkesskolene. Nivået i for eksempel norskfaget er nok høyere i gymnasene, påpeker Nilsen.

30 prosent bedrer

De faglige ulikhetene kan være noe av grunnen til at elevenes karakternivå ofte går ned når de begynner ved gymnas, mens ferske yrkesfagelever kan oppleve en bedring i karakterene.

— Jeg håper også at yrkesfagelevene gjør det bedre fordi de har kommer inn på en utdanning de ønsker, der de får lære seg et fag, legger Nilsen til.

Totalt er det 30 prosent av skolene, stort sett yrkesfaglige eller kombinerte skoler, som har et høyere nivå på karakterene etter 1. klasse enn det elevene hadde i inntakskarakter.

Rapporten viser videre at det både for enkeltelever og for hele skoler er en sterk sammenheng mellom karakternivået i grunnskolen og nivået elevene oppnår det første året i den videregående skolen.

47 prosent av elevene hadde uendrede eller bedre gjennomsnittskarakterer i videregående enn de hadde i grunnskolen, mens 53 prosent fikk dårligere karakterer på det høyere nivået.

Undersøkelsen er basert på karakterer i fagene norsk skriftlig, norsk muntlig, engelsk, matematikk og naturfag.

Data fra 5481 elever i Hordaland er grunnlaget for analysen

Fornøyd rektor

Rektor Bjørn Kristian Jæger ved Bergen Maritime videregående skole er veldig fornøyd med resultatene av undersøkelsen.

— Vi har vært dyktige til å spesialisere oss og spisse utdanningen. Det gir mer motiverte elever. Et annet viktig poeng er at skolen også er blitt flinkere til å profilere seg mot næringslivet og knytte kontakter, forteller han.

Mye kursvirksomhet ved skolen har også gitt ledelsen økonomisk mulighet til å heve kompetansen blant lærerne og å utruste skolen bedre.

Summen av dette har gjort skolen mer attraktiv blant elevene.

— I løpet av mine fem år som rektor ved skolen har vi aldri hatt flere primærsøkere enn i år, sier Jæger.