Byrådet i Bergen vil kutte 10,5 millioner kroner i tilskuddet til barnehagene neste år. Det er i stor grad opp til barnehagestyrerne å avgjøre hvordan pengene skal spares inn.

Nå åpner byrådet for at alle kommunale barnehager kan holdes stengt i tre uker om sommeren. Styrerne har hatt mulighet til sommerstenging også tidligere — men da bare i unntakstilfeller.

En gjennomsnittlig barnehage med fire avdelinger vil spare mellom 50.000 og 70.000 kroner på sommerstenging, ifølge byrådet. Det dekker inn hele beløpet som vanlige barnehager blir pålagt å spare.

Ifølge byrådet er det relativt få barn som er i barnehagene om sommeren. Mange private barnehager holder stengt i fellesferien.

Dette er forslaget:

Slik er konklusjonen i forslaget som legges frem for bystyret mandag:

«Byrådet foreslår å gi styrer i den enkelte barnehage myndighet til å vurdere sommerstengte barnehager som et tiltak for å imøtekomme innsparingene som er foreslått i økonomiplan 2009-2012.

Tiltaket vil kunne forrige foreldrenes valgfrihet og servicetilbud, men byrådet mener dette tiltaket likevel kan forsvares da erfaringene viser at sommeråpne barnehager ikke brukes av veldig mange.

Informasjon om hvilke uker barnehagen vil være stengt skal gis i god tid, og drøftes med barnehagens samarbeidsorgan.

Byråden ønsker imidlertid at det legges til rette for å gi et barnehagetilbud sommeren igjennom til de familiene som har særskilte behov for dette. Behovet må i så fall meldes til den enkelte styrer innen rimelig tid. Byråden foreslår at det avsettes midler sentralt til dette, og at et slikt sommertilbud organiseres når behovene er meldt.

Ved å stenge barnehagen i tre uker i juli måned vil barnehagene spare utgifter til ferievikarer og utgifter til daglig renhold og strøm i disse ukene. Sommerstenging vil gjøre det lettere for de mindre barnehagene å få til en god ferieavvikling for sine ansatte. For barna vil tre ukers sommerstenging i de kommunale barnehagene føre til at de i større grad får et ordinært barnehagetilbud med et kjent personale.»