Professor Kåre Lilleholt ved juridisk fakultet, ved Universitetet i Bergen sier at i saker om tvangssalg er utgangspunktet at slike avgjørelser ikke kan omgjøres dersom skjøtet på eiendommen er tinglyst, men det er mulig å reise sak med krav om erstatning. For Koppen betyr dette at han ikke kan regne med å kunne gjenoppta saken i namsretten.

Feil verdi Lilleholt ønsker ikke å uttale seg konkret om Koppens sak. På generelt grunnlag sier han at det som kan stå igjen i saker om tvangssalg er et krav om erstatning mot medhjelper ved tvangssalget eller mot staten. Men det avhenger av at det er gjort feil som innebærer ansvar.

— Hvis situasjonen er at et bud er stadfestet uten at retten har vært oppmerksom på viktige opplysninger om eiendommens verdi, så bør jo både medhjelper og namsrett ha en god forklaring på hva som har skjedd.

— Normalt skal namsretten vurdere utsiktene til å få bedre pris på eiendommen. Og da vil selvsagt opplysninger om en verdi som vesentlig avviker fra det som er oppnådd være av de ting retten må vurdere.

Underpris Ifølge Lilleholt er det ikke uvanlig at eiendommer er blitt solgt til underpris ved tvangssalg. Men likevel bygger ordningen med tvangssalg på at retten skal sitte med korrekte opplysninger.

I saker der en part ikke er fullt ut i stand til å ivareta sine interesser, har namsretten et særlig ansvar for å sørge for at saken blir opplyst.

— En må nok si at namsretten har et selvstendig ansvar for å sørge for at saken er opplyst. Og det vil gjelde i alle saker. Dette vil i særlig grad gjelde hvis en ser at en part ikke er i stand til å ivareta sine retter. Men det betyr ikke at namsretten har et ansvar for å sikre at parten blir representert ved advokat. I utgangspunktet gjelder ikke en slik plikt, sier Lilleholt.