Andersland mener det er flere grunner til at kapasiteten på akuttsiden i Bergen har vært sprengt i over et år nå.

– Noe av forklaringen ligger også utenfor vårt system, sier Andersland.

Han peker på at kommunene ofte bruker mange måneder på å fremme saker for Fylkesnemnda, der vedtak om plassering i institusjon eller fosterhjem blir fattet.

– I tillegg kan det være fire til seks måneders ventetid før sakene faktisk kommer opp i nemnden, sier Andersland.

Han mener det er nødvendig at kommunene arbeider raskere med å fremme sakene, og at ventetiden på å slippe til i Fylkesnemnda blir kortere.

– Det er ikke tatt mange nok grep for å få løst dette, sier Andersland.

– Ikke hovedproblemet

Samtidig innrømmer han at Bufetat må bli flinkere, blant annet til å rekruttere fosterforeldre. Han sier at ingen bør være mer enn to–tre uker på en akuttinstitusjon, og at dette er Bufetats mål.

– Akuttsenteret i Bergen sier at det høye belegget på institusjonene fører til venting, fordi det ikke finnes ledige plasser?

– Jeg oppfatter ikke dette som hovedproblemet, selv om det nok kan skje at ungdom blir gående og vente på en ledig plass. Det er en avveining mellom å utnytte kapasiteten og å ha god nok fleksibilitet til å kunne ta imot nye når det trengs, sier Andersland.

– Akuttsenteret sier at ungdom går over på hardere stoffer, og at enkelte også debuterer med rus mens de bor der. Er du kjent med dette?

– Jeg tror ikke det er laget noen rapport som dokumenterer det du sier der. Men problemstillingen er ikke ukjent for meg. Det viser at det er helt nødvendig å få ned oppholdstidene ved akuttsentrene. Vi må samtidig huske at det i enhver barnevernsinstitusjon er en fare for denne typen smitte.

Diskuterer utvidelser

Ifølge Andersland pågår det nå en diskusjon om akuttkapasiteten bør økes.

– Situasjonen slik den er i dag er ikke holdbar over veldig lang tid. Og vi har tatt dette opp med både direktorat og departement. Men jeg vil ikke konkludere om hva som bør gjøres riktig ennå, sier Andersland. Han understreker også at ingen blir avvist på akuttsenteret, men at Bufetat innimellom må kjøpe akuttplasser hos private.