• Barn plassert på tvang har klare rettigheter.

Det sier fungerende regiondirektør Nina Bolstad i Bufetat region Vest (barnevernet).

— Forskriftene er der for å hindre at ansatte begår overgrep og utøver misbruk, men de åpner også for å handle mot ungdommens vilje når det er til beste for ungdommen.

Bolstad mener mye kommer an på hvordan de ansatte forstår og praktiserer forskriftene.

— Det kan være vi noen ganger ikke fullt ut tar i bruk de maktmidler som loven gir adgang til for å få kontroll over ungdommenes rusbruk. Det er stor oppfinnsomhet når det gjelder å smugle med seg stoff inn på institusjonen. Ved begrunnet mistanke om dette har institusjonen anledning til for eksempel å kroppsvisitere ungdom.

— Målet er at ungdommene skal bli rusfrie i den perioden de er i institusjon, men vi ser jo at det kan være vanskelig å nå dette målet i alle tilfeller. Uansett er dette noe vi jobber med kontinuerlig, sier Nina Bolstad, som ikke mener det er behov for å endre lovverket eller forskriftene.

— Det er heller slik at vi må bli enda flinkere til å anvende de mulighetene som forskriftene gir oss. Jeg tror vi har noe å gå på her.