Selv om hovedmålet med en køprisordning er å hindre køer og fordele trafikken utover døgnet, vil en ordning på linje med den som er foreslått gi betydelige ekstrainntekter.

Byråkrati stjeler mye

Ekspertgruppen antyder at inntektene vil bli 60 millioner kroner årlig ved det kortsiktige alternativet, der rushtidsavgiften kun legges på om morgenen. Etter 2014 ønsker de også å prise ettermiddagsrushet, og vil dessuten sette opp flere bomstasjoner ved strekninger der det oppstår køer utenfor bomringen. Askøybrua og Lagunen er to av stedene som foreslås.

Det langsiktige alternativet vil gi 144 millioner kroner i økte inntekter, men samtidig 44 millioner i økte utgifter til innkreving. Ekspertgruppen foreslår at overskuddet øremerkes tiltak for å bedre kollektivtrafikken, innfartsparkering og gang— og sykkelveier. En rushtidsavgift kan dermed bidra til å finansiere for eksempel videre utbygging av Bybanen.

Må ha penger til gulrot

Andre har foreslått en ordning der totalinntektene ikke øker, ved at det for eksempel gjøres gratis å passere bomringen i helger og kvelder. Arbeiderpartiet har vedtatt å støtte en slik ordning med tidsdifferensierte bompenger, det samme har NHO og Bergen Næringsråd.

Men ekspertgruppen fraråder en slik løsning. «Hvis de økte inntektene fra køprising brukes til å redusere bomsatsene utenfor rushtiden vil det ikke være midler til andre tiltak som for eksempel å forbedre kollektivtilbudet» skriver de. Ved kun bruk av pisk vil mye av effekten av en rushtidsavgift bli spist opp, mener de. Og da trenger man penger til gulrot.