Vedtaket er fattet som følge av en forsøksordning med fartsgrense på 100 kilometer i timen på enkelte strekninger på motorvei.

Alle veiene som er godkjent med fartsgrense på 100 km/t ligger på Østlandet.

-Gir større respekt

Noe håp for veier på Vestlandet?

— Ja, det er aktuelt å vurdere 100 km/t på firefelts veier i Bergensområdet etter hvert, sier samferdselsmidler Torild Skogsholm til bt.no. Hun sier at riktigere fartsgrenser gir større respekt for reglene.

Helt uaktuelt på flere år

— Det er helt uaktuelt med 100 km/t på motorveiene rundt Bergen, i alle fall de nærmeste årene. Motorveiene rundt Bergen tilfredsstiller ikke de kravene som er satt for oppskilting til 100 km/t, sier senioringeniør Tor Høyland i Statens vegvesen region Vest til bt.no.

— Hvilke krav er ikke oppfylt?

— For det første mangler det midtrekkverk på store strekk. Det er midtrabatt, men den er overkjørbar og ikke brei nok. Dette gjelder nordre og vestre innfartsåre, Åsaneveien og Sotraveien. I tillegg må en vurdere veiens sideterreng, veiens svinger og akselerasjonsfelt. Når det gjelder Sjølinjen så er motorveien der for kort til at den bør skiltes med 100 km/t, sier Høyland.

Heller ikke 90 km/t

— Kan det være aktuelt med 90 km/t på noen av disse?

— Kravene til 90 km/t er noe lavere enn til 100 km/t, men jeg kan heller ikke se at det er aktuelt. Vi satte ned fartsgrensen på Åsaneveien fra 90 til 80 km/t for tre år siden, og har høstet gode erfaringer med det, sier senioringeniøren i Statens vegvesen til bt.no.

Farten øker ikke mye

Evalueringen av ordningen har vist at ikke farten øker betydelig når fartsgrensen øker fra 90 til 100 kilometer i timen, og at antallet ulykker på strekninger med den høye fartsgrensen ikke har økt etter at den ble innført, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Statens vegvesen får nå anledning til å videreføre fartsgrensen på veistrekningen der 100 kilometer har vært prøveordninger som en permanent ordning.

Stiller krav til motorveien

I tillegg til strekningene som har deltatt i prøveordningen, kan nye motorveier som bygges og oppfyller kravene også få en fartsgrense på 100 kilometer i timen.

Kravene til veien for å få en fartsgrense på 100, innebærer blant annet veibelysning, midtrekkverk eller avstand mellom kjørebanene på minst 7 meter, og gjennomført trafikkrevisjon på strekningen med påfølgende gjennomførte tiltak.

Følgende krav må være oppfylt for at fartsgrensen kan settes til 100 km/t: Strekningen skal ha veibelysning Strekningen skal ha midtrekkverk, eller avstanden mellom kjørebanene skal være minst syv meter Det skal være gjennomført trafikksikkerhetsrevisjon på strekningen, og de foreslåtte tiltakene skal være gjennomført eller igangsatt

Her kan du kjøre i 100:

Disse strekningene har i dag fått fast fartsgrense 100 km/t:

E6 Follo (fra 2001)

E6 Romerike (fra 2001)

E18 i Vestfold og Buskerud (fra 2002)

E6/RV174 Skedsmovollen - Gardermoen (fra 2002)

E18 Asker - Brakerøya (fra 2003)