EUs vanndirektiv skal være et redskap bl.a. for å sikre at vi trygt kan spise norsk ferskvannsfisk. Men ifølge WWF Norge (Verdens Naturfond) er det en tilbakelent holdning hos norske myndigheter i denne saken.

— Vanndirektivet stiller dramatisk nye og strenge krav til norsk vannforvaltning. Direktivet ble vedtatt i 2000, men er ennå ikke formelt en del av EØS-avtalen. Norske myndigheter har likevel startet arbeidet med å etterleve kravene i direktivet, som går på overvåking og tiltak. Målet som stilles er at norsk ferskvann, grunnvann og kystvann skal ha tilnærmet naturlig tilstand innen 2015, sier rådgiver for EU og miljø i WWF Norge, Rasmus Reinvang, til Bergens Tidende.

Han er ikke imponert over innsatsen så langt, men håper dette bedrer seg når alt det formelle er på plass.

Skulle ansvarlige norske myndigheter være interessert i å vite mer om dette temaet, kan de komme til Bergen.

Kvinnene lider mest

Headwater betegner vannet ved kildene, altså der vassdrag og elver har sine utspring. Tiåret fra 2005 til 2015 er av FN utpekt til Water for Life Decade.

I en innledende erklæring til dette «Vannets tiår» understreker FNs generalsekretær Kofi Annan særlig hvor viktig det er å bedre kvinnenes vilkår. Ifølge UNESCO, FNs organisasjon for vitenskap og kultur, er det kvinner, og jenter, som tar de tyngste takene overalt der vann må bæres. Det er de som lider mest under mangelen på rent vann. I gjennomsnitt tilbakelegger de en distanse på seks kilometer hver dag, slepende på 20 liter vann.

Verdens helseorganisasjon har beregnet at de trengs 80 milliarder kroner pr. år for å oppfylle de målene FNs medlemsland har satt for tidsmessig vannforsyning. To millioner mennesker, de fleste barn, dør hvert år av sykdommer som kunne vært unngått om drikkevannet hadde vært rent.

Presset øker

Det er Universitetet i Bergen og Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som arrangerer konferansen i Bergen. Det tettpakkete programmet inneholder bidrag fra forskere fra India, Kina, fra flere europeiske land og fra USA.

Et av konferansens viktigste temaer er forskning knyttet til klimaendringer. Klimaendringer kan i nær fremtid få store innvirkninger på verdens ferskvannskilder og derigjennom muligheten for å utnytte og forvalte vannkildene.

— Verdens ferskvann oppstår og renner i stor grad gjennom naturområder som hittil har vært mer eller mindre uberørt villmark og naturområder. Man ser i dag en utvikling med økende menneskelig aktivitet i disse områdene. Stadig større innslag av jordbruk, skogbruk, gruvedrift, turisme, vannkraftproduksjon og vannforsyning i disse områdene øker presset på ferskvannet. Med økende menneskelig aktivitet følger nesten alltid økt forurensning, sier sjefingeniør Einar Beheim i NVE Region sør til Bergens Tidende.

Vannressursene drepes

Et hovedsiktemål med konferansen er å danne et felles forum for utveksling av kunnskap og forskningsresultater mellom forskere, planleggere, feltarbeidere, forvaltningspersonell og politiske beslutningstakere.

WWF Norge retter her igjen søkelyset mot norske myndigheter. Denne gang når det gjelder bistand til utviklingsland.

— Man er altfor opptatt av å bare bore flere hull. Men man sier lite om hvor vannet skal komme fra. Det er en enøyethet som preger norsk bistand. Mye penger går med til å skaffe vann og bedre de sanitære forholdene. Men samtidig neglisjerer man arbeidet med å sikre den naturlige vanntilførselen. Vannressursene drepes ved at skoger forsvinner, våtmarker og myrer tørrlegges. Disse fungerer som svamper som holder på vannet.

— Det samme gjelder breene på Kilimanjaro, Mount Kenya og andre steder i verden. De er gigantiske lagre av vann som leverer varene når det er tørt og varmt. Mange millioner mennesker er avhengige av disse vannkildene. Nå smelter disse breene bort, sier Rasmus Hansson.

KVINNEARBEID: Bare i India er det beregnet at 150 millioner arbeidsdager går med til vannbæring. Kvinnene og jentene tar alltid de tyngste takene. FOTO: REUTERS