I staden for å få gjennomslag for eit oppsamla overtidskrav på vel 760.000 kroner, må einingsleiaren og brannsjefen Bjarne Hetlesæter i Sveio betala kommunen 127.650 kroner i sakskostnader. Det går fram av ein dom i Sunnhordland tingrett, omtalt først i Haugesunds Avis.

Avdelingsleiaren fekk hjelp av advokatar i fagforeiningen sin, ingeniørorganisasjonen NITO, til å reisa sak mot Sveio kommune for å få overtidsbetalt for inntil 1595 timar — avgrensa oppover til 761.926 kroner, eventuelt å få avspasera like mange timar.

1595 timar overtid

Han blei tilsett som leiar for plan- og næringsavdelinga i 2004 i hundre prosent stilling, med ei 20 prosent stilling som brannsjef i tillegg.

Den i dag 50 år gamle mannen arbeidde mykje, og registrerte 1595 timar overtid frå 2004 til 2012 som han ikkje fekk kompensert ut over fastløna. I 2012 gjekk Sveio kommune gjennom eigen praktisering av fleksitidsreglement og meirtidssaldoar, og konkluderte med at plan- og næringsleiaren/brannsjefen ikkje hadde krav på avspasering eller overtidsbetaling. Som leiar hadde han ei god fastløn som kompenserte overtidsbruk, meinte kommunen.

Sveio kommune fekk fullt medhald i Sunnhordland tingrett etter rettsforhandlingane i juni. Saksøkjaren sin advokat prosederte på at avdelingsleiaren var tillagt mange oppgåver av vanleg produksjonsmessig art, og dermed kom inn under arbeidsmiljølova sitt overtidsreglement.

Løna var ifølgje saksøkjarsida heller ikkje spesielt høg, noko som indikerte at overtid ikkje var innbakt.

- Relativt høg løn

Tingretten konkluderer på si side med at avdelingsleiaren si årsløn på 583.000 kroner - utanom brannsjeftillegget - er relativt høg i kommunal sektor. Det indikerer at stillinga hans må karakteriserast som leiande, og i slike høve er det normalt at kompensasjon for overtid er innbakt i løna, slår retten fast.

Når overtidsarbeid er innbakt i fastløna, avviser retten også det subsidiære kravet om avspasering av dei 1595 timane. Som leiar har saksøkjaren høve til å regulera eiga arbeidstid, og kan ta seg fri frå jobben i periodar innanfor rammekravet om at han skal skjøtta stillinga si, heiter det i domspremissane.