Åtte av juryens ti medlemmer gikk inn for å frifinne 28-åringen for forsettlig drap. Hadde de blitt bedt om å ta stilling til om han var skyldig i legemsbeskadigelse med døden til følge, ville resultatet blitt et annet.

— Det var forsettlig drap vi sa nei til. Det var jo ikke meningen at han skulle gå fri. Vi ventet på et nytt spørsmål, sier et jurymedlem.

Spørsmålet kom aldri. Fagdommerne valgte i stedet å sette juryens avgjørelse til side.

- Fagfolk bedre egnet

— Det fremstår for meg som om juryen ikke har forstått vurderingen i forhold til de to som ble frikjent. Spørsmålet man da kan stille seg er om de har forstått det i forhold til min klient, sier advokat Nina Monssen.

Hun forsvarer 28-åringens far, som samme jury tirsdag fant skyldig i medvirkning til legemsbeskadigelse med døden til følge. Syv av juryens medlemmer gikk inn for domfellelse.

Juryen skal kun ta stilling til om den tiltalte er skyldig eller ikke. Avgjørelsen kommer utelukkende frem som et ja eller et nei på spørsmålet som stilles av rettens formann, og den blir ikke begrunnet.

Advokat Harald Stabell, leder av lovutvalget i Den Norske Advokatforening, slutter seg til forsvarerens kritikk. Han mener fagdommere er bedre kvalifisert til å avgjøre skyldspørsmålet.

— Det er veldig vanskelig å vurdere hva tiltalte har tenkt og forstått i gjerningsøyeblikket. Lekdommere er ikke trenet i å anvende juridiske regler på et faktum. Vanskelig juss er noe juridiske fagpersoner er best egnet til, sier han.

Vil avskaffe juryen

Den sterkeste innsigelsen mot juryordningen er manglende kontroll med at riktig forståelse av rettsregler og bevis er lagt til grunn.

Justisdepartementet har nylig sendt ut et høringsnotat om reduksjon av bruken av jury i straffesaker, og Domstolsadministrasjonen har i sin uttalelse gitt uttrykk for ønske om å fjerne dagens ordning.

Direktør Tor Langbach uttrykker bekymring for at juryens «sunne folkevett» skal avgjøre dom eller frifinnelse i alvorlige saker som drap og voldtekt.

— Juryordningen er håpløs i et rettssikkerhetsperspektiv. Avgjørelser produseres i lukkede rom uten begrunnelse. Undersøkelser bekrefter det vi har mistenkt i flere år: Følelser går foran bevisene, sier Langbach.

Også leder av riksadvokatens voldtektsutvalg, statsadvokat Bjørn Soknes, går inn for avskaffelse.

— Spesielt ser vi at juryordningen ikke fungerer i sedelighetssaker hvor det er snakk om mye følelser, moral ogholdninger, sier statsadvokaten.

Et alternativ som er foreslått er at ankesakene settes med forsterket meddomsrett under behandling i lagmannsretten.

På grunn av tilsidesettelsen må de to yngste tiltalte i Halsnøy-saken møte i lagmannsretten på ny. Denne gangen for en slik meddomsrett, bestående av tre fagdommere og fire meddommere.

KRITISK: Det fremstår for meg som om juryen ikke har forstått vurderingen i forhold til de to som ble frikjent. Spørsmålet man da kan stille seg er om de har forstått det i forhold til min klient, sier advokat Nina Monssen. Hun forsvarer 28-åringens far.
Skodvin, Helge