— Statsbudsjettet var eit sjokk, erkjenner studiedirektør og nestkommanderande ved verdsgymnaset, Anna Garner, dagen etter at det er klart at skulen er sikra vidare drift.

Avtalen om budsjettsamarbeid mellom regjeringspartia og Ap gjer at tilskotet til skulen er auka med kring ni millionar kroner. Det er tre millionar mindre enn skulen hadde bedt om, men likevel nok til å sikre drifta.

— For framtida må vi få på plass ei meir forpliktande finansiering av skulen. Vi kan ikkje leve med ein så usikker situasjon, meiner Garner.

Nasjonal ressurs

Når Bergens Tidende møter fire av dei norske elevane og Garner dagen etter avgjerda i Stortinget, er dei samde om at skulen i framtida må markere seg sterkare på nasjonalt plan. Nettopp for å hindre at tilsvarande situasjon dukkar opp når seinare års statsbudsjett skal snikrast saman.

— Vi er godt kjende i Sogn og Fjordane og på Vestlandet, men vi har litt vanskelegare å nå fram på andre sida av fjella, vedgår Garner.

Elevane er opptekne av at den internasjonale skulen må markere seg sterkare som eit ressurssenter på nasjonalt nivå. Gjerne gjennom sterkare samarbeid med organisasjonar som arbeider for fred og forståing.

— Her er ungdommar frå heile verda, mange frå område som er verdas største konfliktområde. Denne elevmassen sit på ein utruleg stor kompetanse, seier Sille Storihle frå Nøtterøy. Ho viser til at det i Norge blir skrive bøker om konfliktområde, av forfattarar som aldri har vore der:

— Men her på denne skulen finst ungdommar som har vakse opp der.

Anna Garner delar synspunkt frå elevane.

— Når det no ser ut til at vi overlever dette, må vi i tida framover sjå på kva ansvar vi har. Eg trur vi treng å bli brukt meir enn vi har blitt. Det vil også skape meir blest om oss, seier Garner.

Enorm støtte

Både lærarar og elevar har engasjert seg sterkt i kampen for at skulen skal overleve. Dei har skrive brev til departement og politikarar, og også vore rundt for å snakke skulen sak.

— Vi norske elevane ville alltid klart oss. Vi har ein velferdsstat i ryggen, og kunne reist tilbake til dei vidaregåande skulane vi kom frå. Men for elevar frå andre land, ville nedlegging vore ein katastrofe. Dei har komme hit og fått sjansen til å gjere noko stort for seg sjølve, sin familie og sitt eige folk. Men dei har ikkje det sikkerheitsnettet vi har. Mange av dei som takka ja til studieplass her, fall på same tida utanfor skulesystemet i heimelandet, fortel Marte Haaland frå Os.

Både elevane og leiinga er overvelda over all støtte som er vist etter at det blei kjent at Bondevik-regjeringa ville avvikle statstilskotet til skulen.

— Vi visste ikkje at vi hadde så mange venner, seier Anna Garner, og viser ein ringperm full av støtteskriv. - Det har verkeleg varma. Alle som har støtta oss, fortener stor takk.

<b>HEILE VERDA I FLEKKE:</b> Framleis skal unge frå heile verda gå på verdsgymnas i Fjaler. Lars Danielsen Holen frå Stryn (f.v.), Sille Storihle frå Nøtterøy, Kjetil Jahre frå Sande i Vestfold, Marthe Haaland frå Os ved Bergen og studiedirektør Anna Garner. FOTO: TERJE ULVEDAL