Wik mener kirkelivet i Bergen har hatt stor nytte av reisevirksomheten.

– Man kan mene at det ble for mye, men man må se hele bildet for å se at det har sine gode sider, sier han.

Les også: Kirkeverge gikk av etter pengerot

Wik peker på at reisene har gitt viktige faglige impulser fra Norden og Europa, noe som har bidratt til å bygge opp og stimulere virksomheten hjemme.

– Vi var opptatt av at Bergen skulle være synlig, og at vi skulle ta del i impulser og gi impulser videre. Dette var forankret i ledelsesgruppen, sier han.

Les også: Jeg skal være den første til å betale

GRAFIKK: EIR STEGANE

Se stor grafikk over kirkevergens reiser her.

– Var etterspurt

I desember i fjor måtte kirkevergen gå fra sin stilling, etter å ha fått rundt 300.000 kroner for mye i lønn og diett.BT har gjennomgått Wiks reisevirksomhet de siste fem årene av hans virke som kirkeverge.

De viser stor aktivitet med reisemål i 18 land. BT fant ca. 135 reiser.

Et stort antall av reisene er knyttet til hans engasjement i foreningen for vesentlige kirkegårder i Europa (ASCE), der han var styremedlem. Han har også vært leder for Norsk kirkegårdsforening og den nordiske organisasjonen, forteller han.

– Vi var aktive. Derfor ble vi aktuell og etterspurt som aktør. Jeg er blitt brukt mye i komitéarbeid, planlegging og foredrag.

Også lederutviklingsprogrammer, studieturer og befaringer, blant annet på orgel og kirkebygg, er det blitt en del av.

Fem reiser på en måned

Enkelte måneder har Wik knapt vært på sitt arbeidssted i Bergen: Ett eksempel er hans reiser i februar 2008:

5. februar reiser han til Barcelona for å delta på styremøte i ASCE. 10. februar returnerer han til Bergen.

Allerede dagen etter hjemkomsten, reiser han til Oslo og blir i to dager. Også det et styremøte. Etter fire dager hjemme, reiser han til Tallinn i forbindelse med et firedagersmøte i Nordiske kirkebygg.

Tre dager etter hjemkomsten fra Tallinn reiser han til København, med et dagsopphold i Göteborg i løpet av turen. Turen tar tre dager.

Etter å ha fått én dag hjemme, drar han nok en gang til Oslo, denne gang på dagstur.

I løpet av litt over tre uker er han på fem reiser og er borte 16 dager.

Reiseaktiviteten de siste fem årene er heller ikke enestående. Også i årene før 2004 reiste kirkevergen mye.

Blant annet var han på en 13 dagers reise til USA i 2003, med opphold i Seattle, Los Angeles og Chicago. Det skal ha vært en studietur i forbindelse med hans permisjon.

I juli 2002 var han på studietur til Mexico City, mens han i april 2000 var på et nidagers kurs i ledelse og veiledning på Malta.

– Jeg har hatt en god stab og flinke ledere rundt meg. Ledelsen hjemme var i trygge hender, sier han.

– Han oppmuntret meg

De siste årene har Wik hatt to forskjellige ledere for Fellesrådet som «overordnet»: Trygve Bergem og Ingmar Ljones. Ljones overtok i begynnelsen av 2006. – Tok de opp reisene med deg?

– Bergem oppmuntret meg. Han sa at det internasjonale var en viktig bit av vår virksomhet. Men han kjente vel ikke hele bredden av reiser, sier Wik.

Derimot tok Ljones det opp.

– Han påpekte i senere samtaler i fjor og ville ha rutiner på det, med godkjenning fra han, sier Wik.

Utgiftene til de mange turene er det i hovedsak hans arbeidsgiver Bergen kirkelige fellesråd som har dekket. En del er dekket indirekte gjennom kontingent fra Bergen kirkelige fellesråd til foreningene han var aktiv i. Andre utgifter er dekket av blant annet Kirkelig Arbeidsgiverforening.

Kredittkortbruk: 1,2 mill.

Wiks reiser er vanskelige å få oversikt over fordi det kun i et fåtall tilfeller er ført reiseregning. Mange av reisene er dokumentert gjennom kredittkortbruk og bilag fra flyselskap, hoteller, restauranter, etc.

Ifølge Wik var dette i tråd med de retningslinjene som var da.

– Kun etter turer med diettgodtgjørelse skulle det være reiseregning. De andre var ikke det nødvendig, sier han.

Økonomisjef Ove-Christian Fredriksen har imidlertid sagt at dette var en ukultur fra Wiks side, og at de forsøkte å få bedre rutiner på spesielt kredittkortbruken. Uten å lykkes.

I løpet av de siste fem årene har Wik belastet kredittkortet sitt for 1,2 millioner kroner. Brorparten er knyttet til flyreisene, hotellopphold og bespisning, men også en rekke innkjøp hjemme og ute. I noen tilfeller ble kirkevergen trukket i lønn, men antallet transaksjoner som Wik personlig har betalt for er få, viser regnskapet.

Tor Høvik